Zespół ekspertów EY Academy of Business i specjaliści Uniwersytetu Łódzkiego dokonali pogłębionej analizy opinii przedstawionych przez ponad siedmiuset rynkowych liderek i liderów na temat kluczowych kompetencji i technologii, które będą kształtować efektywne przywództwo w nadchodzących latach.

Autorzy raportu „Przywództwo przyszłości” dowodzą, że zdolność do zrozumienia i empatycznego reagowania na potrzeby pracowników będzie miała kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania. Wskazało tak 38 proc. ankietowanych. Znaczące jest również podkreślenie przez respondentów kompetencji takich jak postrzeganie holistyczne (24 proc.) oraz komunikacja oparta na współpracy (23 proc.), co odzwierciedla rosnącą potrzebę integracji i synergii w działaniach biznesowych. Również umiejętność budowania zespołów hybrydowych, łączących kompetencje ludzkie z technologicznymi (23 proc.) jest postrzegana jako kluczowa dla przyszłości zarządzania.

Rola sztucznej inteligencji

Zdecydowana większość uczestników badania (65 proc.) uważa, że największa przewaga sztucznej inteligencji nad człowiekiem to umiejętność analizy wielu danych w bardzo krótkim czasie. Odzwierciedla to rosnącą rolę tego rodzaju informacji w prowadzeniu działalności biznesowej. Dopiero na trzecim miejscu w wyborach liderów i liderek znalazła się bardziej twórcza czynność czyli tworzenie przez AI propozycji scenariuszy działań z uwzględnieniem szans i zagrożeń (35 proc. badanych). Oznacza to, że respondenci nie doceniają jeszcze możliwości zastosowania AI jako partnera w podejmowaniu decyzji. Tylko 18 proc. ankietowanych uznało prognozowanie i rekomendowanie działań przez AI jako szansę dla siebie. Zdaniem autorów raportu kadra kierownicza nie dostrzega także, że AI może im pomóc w określaniu priorytetów (tak odpowiedziało tylko 10 proc. badanych). Z kolei jedynie 9 proc. z nich dostrzega w AI narzędzie do zwiększenia ich kreatywności.

Według badania, liderzy i liderki dostrzegają szanse i wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w swojej pracy. Uważają, że kluczowe będą kompetencje interpersonalne, adaptacyjne i technologiczne. 41 proc. respondentów zamierza powierzyć sztucznej inteligencji zadania czasochłonne i powtarzalne takie jak pisanie notatek i konsolidacja raportów natomiast jedna trzecia (33 proc.) tworzenie zestawień danych, a niemal tyle samo (32 proc.) wypełnianie raportów i formularzy. Jednym z najważniejszych wniosków dokonanej analizy jest również stwierdzenie, że liderzy i liderki nie chcą przekazywać sztucznej inteligencji zadań związanych z zarządzaniem ludźmi i relacjami między nimi. Mają bowiem bardzo silne przekonania co do zadań, które powinny pozostać w ludzkich rękach, zwłaszcza te, które wymagają empatii, intuicji i interpersonalnych umiejętności. Ponad połowa badanych (52 proc.) nie chce z kolei powierzyć AI dawania feedbacku pracownikom.

W badaniu wzięło udział 720 respondentów, z czego 58,47 proc. kobiet. Dominującą grupą były osoby w wieku 35-44 lat (42 proc,) oraz 25-54 lat (35,69 proc). Zdecydowana większość z nich zamieszkiwała w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (59,44 proc.) oraz posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (81,11 proc.). Osoby te były zatrudnione w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 osób (39,44 proc.).