Z raportu opracowanego przez UZP wynika, że zarówno przed jak i po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. najczęściej stosowanym kryterium pozacenowym jest termin realizacji zamówienia. Na drugim miejscu pozostaje też niezmiennie kryterium dotyczące gwarancji/rękojmi.

Na trzecim miejscu znajduje się aktualnie kryterium związane z jakością/funkcjonalnością/ i parametrami technicznymi. Odsetek postępowań z udziałem tego kryterium wzrósł prawie dwukrotnie, z 10% do 19%. Przed nowelizacją ustawy trzecie miejsce należało do kryterium dotyczącego płatności.

Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że w wyniku nowelizacji z 2016 roku znacząco wzrosło stosowanie kryterium dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Znajduje się ono obecnie na czwartym miejscu wśród najczęściej stosowanych kryteriów oceny ofert.  

W opinii UZP ostatnia zmiana ustawy wpłynęła też w istotny sposób na wagi przyznawane przez zamawiających pozacenowym kryteriom oceny ofert.  Ponad dwukrotnie wzrosła średnia waga kryterium „termin realizacji/czas dostawy”. Podobny wzrost dotyczy wagi przydzielanej kryterium gwarancji/rękojmi. Z 20 do 29 proc. wzrosło znaczenie kryterium związanego z jakością/funkcjonalnością/parametrami technicznymi.