Trwające od grudnia 2019 r. postępowanie na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR” doczekało się w końcu rozstrzygnięcia. O zamówienie rywalizowały trzy konsorcja. Co ciekawe wspólną ofertę złożyły dwie największe krajowe firmy informatyczne – Comarch i Asseco, które nierzadko konkurują ze sobą w dużych przetargach publicznych.

Zamawiający – Województwo Pomorskie – przeznaczył na realizację zamówienia blisko 100 mln zł. Jednak prawdopodobnie wyda więcej.

Oferty w przetargu złożyli:

WykonawcaCena brutto wykonania zamówienia (zł)
Konsorcjum CompuGroup Medical i Comp110 354 780,25
Konsorcjum Comarch SA i Asseco Poland 158 982 055,56
Konsorcjum Starpro Poland i Suntar Professional Services96 983 071,00

Kryteria wyboru stanowiły:

  • cena brutto (60)
  • okres gwarancji i rękojmi dla oprogramowania (20)
  • okres gwarancji i rękojmi dla sprzętu (10)
  • liczba godzin instruktażu stanowiskowego (10).

Konsorcjum z liderem CompuGroup Medical określiło okres rękojmi i gwarancji dla oprogramowania platformy regionalnej, e-usług, oprogramowania SSI i oprogramowania warstwy integracji na 84 miesiące, a pozostali wykonawcy – na 60 miesięcy.

To przeważyło szalę w ocenie zamawiającego.

Konsorcjum CompuGroup Medical i Comp uzyskało najwyższą liczbę punktów.

Zamówienie obejmowało m.in. pakiety oprogramowania (medyczne, sieciowe, internetowe, bazy danych, systemy operacyjne i in.), usługi (uwierzytelnianie, wdrożenia, wsparcie, konsultacje i in.), urządzenia komputerowe i związany z nimi sprzęt.

Zadanie polegało m.in. na dostawie, instalacji, konfiguracji i wdrożeniu Szpitalnych Systemów Informatycznych SSI oraz infrastruktury dotyczącej podmiotów leczniczych, a także na dostawie, instalacji, konfiguracji i wdrożeniu platformy regionalnej.

Wybrane konsorcjum na wykonanie zamówienia ma 4 lata od podpisania umowy.