W porównaniu z I kw. 2010 r. wpływy Pronoksu ze zbytu produktów, towarów i materiałów spadły z 18,2 mln zł do 2,3 mln zł (większą część tej kwoty wypracowały spółki zależne). Cała grupa odnotowała zysk operacyjny w wysokości 2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była strata 1,5 mln zł.  Oprócz przychodów ze sprzedaży w I kw. 2011 r. Pronox miał także kilka milionów złotych innych przychodów, m.in finansowych, w efekcie pierwsze trzy miesiące br. zamknął zyskiem netto w wysokości 3,1 mln zł. W I kw. 2010 r. było ponad 5 mln zł straty.

W porównaniu z końcem marca ub. roku spadła wartość zobowiązań długoterminowych Pronoksu z 26,9 mln zł do 25,9 mln zł, a krótkoterminowych ze 116,3 mln zł do 111,9 mln zł.

Zarząd poinformował, że kontynuowana jest restrukturyzacja grupy, dotycząca m.in. zatrudnienia. Jego zdaniem wyniki finansowe kolejnych trzech kwartałów br. będą zależeć przede wszystkim od układu z wierzycielami (spółka jest w upadłości od 2009 r.). Na poprawę bilansu wpłynie umorzenie części wierzytelności oraz konwersja na akcje. Spółka zapewniła, że w I kwartale nie toczyło się ani nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed sądem ani organem administracji, z wyjątkiem postępowania układowego.