Nowy zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Brzmi on następująco:
„Jeżeli z informacji zgromadzonych w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że zachowanie przedsiębiorcy narusza przepis prawa z zakresu ochrony konsumentów oraz może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu podaje do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu, zgromadzone w toku postępowania informacje o tym zachowaniu i jego prawdopodobnych skutkach.”

Protestuje PKPP Lewiatan. Jego zdaniem takie prawo będzie „szkodliwe i rażąco niesprawiedliwe”. Ponadto publiczne wskazanie przedsiębiorcy, jako naruszającego interesy konsumentów, na podstawie „szczególnie uzasadnionych podejrzeń”, jest sprzeczne z zasadą domniemania niewinności i narusza dobre osobiste. Nie przewidziano możliwości zaskarżenia decyzji UOKiK.