Największym problemem hamującym rozwój innowacji finansowych (FinTech) w naszym kraju jest brak pewności prawnej. To jeden z głównych wniosków raportu przedstawionego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Podmioty rynkowe chcą precyzyjnie wiedzieć, jakie przepisy mają zastosowanie w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Potrzebują wiążących stanowisk organu nadzoru. Zdaniem autorów raportu wymagać to będzie m.in. ściślejszej współpracy między Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego a innymi instytucjami administracji publicznej dla wypracowywania rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynku FinTech w Polsce. Zarekomendowano stworzenie „piaskownicy regulacyjnej”, w FinTech-y mogłyby warunkowo testować swoje innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi bez konieczności posiadania pełnego zezwolenia na prowadzenie działalności w sektorze finansowym.

W szczególnych sposób zwrócono uwagę na przepisy dotyczące outsourcingu. Zdaniem przedstawicieli rynku niektóre z nich są zbyt restrykcyjne i hamują rozwój innowacji. Rozwiązaniem sprzyjającym byłoby umożliwienie korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania w chmurze. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała już  stanowisko w sprawie stosowania rozwiązań cloud computing przez podmioty nadzorowane.

Zespół przygotowujący raport wskazał również na potrzebę rozszerzenia ustawowych celów nadzoru finansowego o wspieranie rozwoju innowacyjności w tym sektorze. Dałoby to regulatorowi możliwość  proaktywnych działań w sferze innowacji finansowych co w konsekwencji przyczyniłoby się do rozwoju rynku finansowego w Polsce. Ministerstwo Finansów przygotowało już propozycję zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w kierunku rozszerzenia zadań KNF o działania na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych.

Polska, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, nie ma strategii wspierania i rozwoju rynku innowacji finansowych. To pogarsza pozycję konkurencyjną naszego kraju na arenie międzynarodowej. Stworzenie spójnych, systemowych rozwiązań strategicznych to także jeden z postulatów autorów raportu przygotowanego pod egidą KNF.