Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamawia system ERP. Przetarg na jego dostawę i wdrożenie wraz serwisem, utrzymaniem i wsparciem ogłoszono w lipcu ub.r.

Na realizację zamówienia agencja, która zarządza ruchem lotniczym w Polsce, przygotowała 23,5 mln zł brutto.

Oferty złożyli:
Simple (17,8 mln zł), S&T Services Polska (23,1 mln zł), Comarch (20,4 mln zł) i Dahliamatic (18,9 mln zł).

Dahliamatic zaoferował wdrożenie w ciągu 24 miesięcy. Pozostałe firmy zadeklarowały 18-miesięczny termin.

W grudniu ub.r. wybrano najlepszą ofertę. Jako wykonawcę agencja wskazała Simple.

W końcu stycznia br. została zawarta umowa ze spółką na realizację projektu.

Przedmiotem umowy jest zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego klasy ERP w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez maksymalnie 30 miesięcy od dnia końcowego odbioru systemu. Spółka zobowiązuje się również do świadczenia usług dodatkowych (jak np. prowadzenia warsztatów, prac nad konfiguracją i parametryzacją systemu).

Zgodnie z umową maksymalna wysokość wynagrodzenia Simple wyniesie ok. 17,8 mln zł brutto.

Ostateczny termin zakończenia prac nad wdrożeniem ustalono na 48 miesięcy od podpisania umowy (18 miesięcy na wdrożenie systemu ERP oraz 30 miesięcy serwisu). Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy.

Przewidziane kary dla wykonawcy, np. za zwłokę czy odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, określono na 20 proc. wynagrodzenia brutto. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 proc. łącznego wynagrodzenia brutto (czyli ok. 8,9 mln zł).