Lista wierzytelności Techmeksu została zatwierdzona przez sędziego komisarza w listopadzie 2012 r. Do tego doszły 3 listy uzupełniające, z czego 2 już są prawomocne (na zatwierdzenie czeka najnowszy spis, złożony w styczniu br.). Łączna kwota długów figurujących na listach to obecnie ponad 228 mln zł. Dla porównania suma spłaconych dotychczas wierzytelności Techmeksu wynosi 7,1 mln zł (nie powiększyła się od końca ub.r.). Tymczasem prawie cały majątek upadłej firmy stanowi zabezpieczenie spłaty (ciążą na nim hipoteki, zastawy rejestrowe, skarbowe itp.), przez co nie wchodzi w skład funduszów masy upadłości. Należy do niej m.in. była siedziba Techmeksu w Bielsku – Białej, znaki towarowe, wyposażenie biurowe, oprogramowanie, wierzytelności likwidowanej spółki.

Syndyk stara się o odzyskanie należności Techmeksu. Postępowania sądowe i egzekucyjne toczą się w 7 miastach. Wytoczono m.in. proces o zapłatę ponad 2 mln zł przeciwko Sygnity, ale sąd oddalił roszczenie (będzie apelacja). Trwa także postępowanie egzekucyjne wobec Andrzeja Goli, byłego członka zarządu Techmeksu (suma należności wraz z odsetkami to ok. 1 mln zł).