W III kw. br. spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który monitoruje MŚP w Polsce. Wskaźnik nastrojów (KERNA) obniżył się do minus 55,49 pkt., tj. o ponad 10 pkt. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Prognozy w II kw. były dobre. MŚP oczekiwały wyraźnej poprawy swojej sytuacji i dużo większej sprzedaży. Ale nastroje popsuły się – według firmy badawczej najwyraźniej tylko część firm uzyskała sprzedaż na poziomie prognozowanym w kwietniu.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników spodziewają się pogorszenia kondycji firmy. Umiarkowanym optymizmem wykazują się natomiast biznesy małe i średnie, głównie producenci zatrudniający od 50 do 250 osób.

Wprawdzie wciąż jest więcej optymistów, prognozujących poprawę, niż pesymistów, ale ich szeregi stopniały z 42 proc. badanych w poprzednim kwartale do 31 proc. w III kw. Mniej przedsiębiorców oczekuje poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. Do 19,7 proc. (o ponad 7 pp.) zmalał udział przedsiębiorców, którzy oczekują dobrego scenariusza, stąd ostrożna polityka inwestycyjna.

Indeks ZAIR Instytutu Keralla, wskazujący na skalę zakupów w MŚP, wyniósł minus 66,7 proc.(mniej niż kwartał wcześniej o 5,5 pkt). Oznacza to słabszą, niż w poprzednim kwartale, skłonność do inwestycji małych i średnich firm. Firmy mają otwarte kredyty na kwotę 293,2 mld zł, co świadczy raczej o
umiarkowanych inwestycjach niż mrożeniu wydatków. Skala tych
inwestycji nie jest tak duża, jak wskazywały na to oceny badanych
jeszcze kilka miesięcy temu

Jednak według Keralla wiele wskazuje na czasowe wyhamowanie w gospodarce, a nie trwały trend. W porównaniu z nastrojami w ub.r. i tak jest lepiej (wzrost o 5,34 pkt.).

MŚP będą w trzecim kwartale zatrudniać (11,3 proc. deklaruje tworzenie etatów, a 5,1 proc. – ich redukowanie). Udział podmiotów deklarujących inwestowanie wyniósł 49,5 proc., co oznacza, że co drugi przedsiębiorca zaplanował wydatki w III kw.

Także dane Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczące mikro- i małych firm, potwierdzają, że nastroje w drobnym biznesie siadły – optymistyczne oczekiwania na I poł. 2014 r. nie spełniły się. Blisko jedna trzecia (30 proc.) badanych odczuła pogorszenie swojej sytuacji, według ocen z czerwca br. (w grudniu ub.r. – 24 proc.).

Do firm, które najbardziej negatywnie oceniają minione półrocze, należą przedsiębiorcy z branży handlowej – pogorszenie odczuło 35,7 proc., poprawę – 25,1 proc.

Mimo nienajlepszego, w ocenie wielu mikroprzedsiębiorców, pierwszego półrocza 2014 roku, nadzieja, że w końcu będzie lepiej, nadal jest duża. W II poł. br. częściej oczekiwana jest jej poprawa sytuacji firmy (34,6 proc. badanych) niż jej pogorszenie (19,2 proc.).