PARP poinformowała, że rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii koronawirusa na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. Agencja zaangażowana w realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy unijnych podjęła decyzje w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

M.in. termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w konkursach kończących się w marcu i kwietniu zostanie wydłużony (konkretne terminy zostaną podane).

Złożone wnioski eksperci ocenią z pomocą pracy zdalnej. Spotkania wymagające osobistego udziału wnioskodawcy zostają zawieszone do 3 kwietnia.

Nowe daty posiedzeń paneli ekspertów będą ustalone każdorazowo z wnioskodawcą.

Aneksy do umów z powodu koronawirusa

Agencja informuje, że zmiany w realizowanych projektach będą ustalane indywidualnie z beneficjentem. Możliwe jest zawarcie aneksów do umów, jednak dopiero po analizie konkretnego przypadku, w tym ewentualnego wpływu aktualnej sytuacji na projekt.

Przewiduje się, że aneksy mogą wydłużyć czas realizacji projektu, terminy składania wniosków o płatność albo dotyczyć zmiany spodziewanych efektów projektów.

PARP przewiduje możliwość uznania za kwalifikowane wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami. Analiza będzie prowadzona podobnie, jak w przypadku zmian do umów, tj. na podstawie indywidualnych uzgodnień z beneficjentem i w oparciu o postanowienia zawarte w umowie o dofinansowanie.

 

Odwołane kontrole, płatności bez opóźnień

Agencja odwołuje kontrole zaplanowane do 31 marca br. Nowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z beneficjentem.

PARP zapewnia, że ma również na uwadze to, co jest obecnie kluczowe dla przedsiębiorców, to jest konieczność zachowania płynności finansowej w ramach realizowanych projektów. Deklaruje, że tutaj nie będzie opóźnień i dołoży wszelkich starań, aby rozliczyć wnioski o płatność zgodnie z dotychczasowymi terminami.