8 godzin – tyle wystarczyło, aby wartość złożonych przez przedsiębiorców wniosków na dofinansowanie e-usług przekroczyła 130 proc. budżetu planowanego na tę rundę konkursową. Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami na e-usługi sprawiło jednak, że wartość złożonych wniosków już w dniu ogłoszenia konkursu przekroczyła 130 proc. zaplanowanego na tę rundę budżetu – tj. kwotę ponad 144 mln zł.

Druga runda naboru wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG rozpoczęła się 13 lipca br. Konkurs na dofinansowanie e-usług zakończył się 16 lipca – czyli dwa tygodnie przed planowanym terminem (do 31 lipca). Z uwagi na to, że przedsiębiorcy złożyli ponad 1300 wniosków o łącznej wartości dofinansowania blisko 900 mln zł, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała, że konkurs zakończy się przed planowanym terminem.

Liczba złożonych wniosków w ramach zakończonego konkursu jest rekordowa. Przedsiębiorcy złożyli 1329 wniosków (o 62 proc. więcej niż w pierwszej tegorocznej rundzie konkursu w ramach Działania 8.1).
Najwięcej, bo 464 wnioski, złożono w woj. mazowieckim, na kolejnych miejscach znalazły się województwa: małopolskie – 146 wniosków i wielkopolskie 116. Najmniej przedsiębiorców ubiega się o dofinansowanie e-usług z woj. podlaskiego – 21 wniosków, kujawsko-pomorskiego – 22 i warmińsko-mazurskiego – 23.

W pierwszej tegorocznej rundzie konkursu (marzec 2009 r.) w ramach Działania 8.1 przedsiębiorcy z całej Polski złożyli łącznie 824 wnioski. Podobnie jak w obecnym naborze, wartość wniosków już pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130 proc. alokacji. Dzięki zwiększeniu przez MSWiA oraz PARP budżetu, wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną otrzymali dotację. Było to łącznie 350 firm z całej Polski.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.