Do najważniejszych zmian należą: likwidacja Monitora Polskiego B (dzięki temu przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku publikowania w nim sprawozdania finansowego. Było to nie tylko uciążliwe, ale wiązało się z wysokimi kosztami – około 771 zł brutto za stronę), obniżenie opłaty skarbowej (z 6713 do 1000 zł) za wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych; zmiana częstotliwości przekazywania informacji o składkach do ZUS i NFZ (obecnie trzeba to robić co miesiąc, a od nowego roku – raz na 12 miesięcy), z dziesięciu do pięciu lat skrócony będzie okres przedawnienia – należności z tytułu składek wobec na ZUS i KRUS, wydłużony natomiast o dwa tygodnie będzie termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości (w obecnych przepisach mija on 15 stycznia danego roku), organizacje pracodawców i związki zawodowe będą mogły występować do ministra finansów o dokonanie interpretacji podatkowych w przypadku , kontrowersyjnych przedstawicieli urzędów skarbowych. O połowę ma też być skrócony okres przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących (teraz wynosi 10 lat). Ukłonem w stronę pracowników jest przepis mówiący o możliwości wykorzystywania zaległych urlopów do końca lipca następnego roku.
Przedłożony rządowi projekt ustawy został w istotny sposób okrojony w stosunku do pierwotnego projektu, którego zręby powstały przy współpracy z ekspertami Pracodawców RP – możemy przeczytać na stronie organizacji. – Należy nadmienić, iż poszczególne resorty i instytucje publiczne przygotowały blisko 200 stron uwag do projektu założeń ustawy deregulacyjnej bis, sprzeciwiając się w zasadzie wszystkim proponowanym zmianom. Prym w sprzeciwie wiodło Ministerstwo Finansów. Niestety, odniosło sukces chociażby w kwestii skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku VAT z 60 do 30 dni, czy odejścia od restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych, tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej.
Zdaniem ekspertów organizacji ustawa deregulacyjna przyniesie jednak korzyści przedsiębiorcom i całej gospodarce. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., ale niektóre regulacje wejda w życie1 stycznia 2013 r.