Na Catalyst zostanie wprowadzonych 10 tys. obligacji Actionu na okaziciela o wartości nominalnej 10 tys. zł każda. Action wyemitował je w lipcu br., m.in. aby sfinansować rozwój na rynku niemieckim. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy opartej o 6-miesięczny wskaźnik WIBOR, powiększony o stałą marżę. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Wykup papierów nastąpi w lipcu 2017 r. po stawkach nominalnych.  

Uchwałę w sprawie wprowadzenia obligacji do obrotu podjął zarząd BondSpot, instytucji należącej do grupy kapitałowej GPW, dysponującej licencją na prowadzenie m.in. alternatywnego systemu obrotu na giełdzie.