NTT Technology, specjalizująca się w zamówieniach publicznych spółka zależna NTT Systems, zawarła umowę z Komendantem Głównym Policji na dostawę 1 tys. komputerów wraz z oprogramowaniem i monitorami za 2,4 mln zł brutto. Sprzęt trafi do Komendy Głównej i jednostek terenowych. NTT Technology ma 16 dni roboczych na dostarczenie sprzętu. Zajmie się też obsługą gwarancyjną.

Kolejna dostawa to efekt umowy ramowej, zawartej przez NTT Technology z KGP w grudniu 2018 r. Dotyczy ona modernizacji policyjnej infrastruktury teleinformatycznej.

W lutym br. w związku z umową ramową NTT Technology zawarło kontrakt wykonawczy na dostawę blisko 3,7 tys. zestawów PC, warty ponad 14 mln zł brutto.

Według umowy ramowej całkowita wartość kontraktu to 34,1 mln zł netto.

Umowy ramowe policja podpisała także z kołobrzeską spółką Innovation in Technology oraz Immitis z Bydgoszczy. Kontrahentów wyłoniono w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym w maju ub.r.