Grupa NTT System w 2020 r. wypracowała 8,5 mln zł zysku netto (+82 proc.), któremu towarzyszył 47-procentowy wzrost przychodu – 791  mln zł.

5,4 proc. marży

Mimo wzrostu zysku brutto na sprzedaży o przeszło 11 mln zł, marży w przekroju całego roku nie udało się natomiast utrzymać na poziomie z poprzedniego roku i wyniosła ona 5,44 proc. (-0,4 pp).

Na wyniki wpłynął przede wszystkim ponad 50-procentowy wzrost przychodów na polskim rynku we wszystkich kanałach sprzedaży. Warto odnotować, że lwią część przychodów NTT System osiąga w kraju.

Wybrane wyniki finansowe grupy NTT System w 2020 r. i 2019 r. (tys. zł)

20202019
Przychody ze sprzedaży790 985539 084
Zysk brutto na sprzedaży43 01631 456
Marża brutto5,44%5,84%
Zysk operacyjny13 5886 097
Zysk netto8 5474 696
Źródło: NTT System, sprawozdanie finansowe

Tadeusz Kurek, prezes NTT System podkreśla, że poprawa wyników i rentowności są efektem wielu wysiłków na różnych płaszczyznach.

Ważną cezurą, nie tylko dla naszego biznesu, ale dla całej branży IT było udane zakończenie szeregu postępowań kontrolnych jeszcze w 2018 r. Dzięki temu powoli odwraca się – jeszcze widoczna –  tendencja, która była przyczyną nieufności instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw IT. Z kolei w 2020 r. kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników miało skuteczne przygotowanie naszych partnerów do sprzedaży produktów w sieci. Dzięki temu zamknięcie sklepów stacjonarnych nie wstrzymało naszego biznesu” – komentuje Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

Prezes dodaje, że brak dostatecznego finansowania branży dystrybucji IT w Polsce przez instytucje finansowe wciąż jest istotnym problemem.

Większe wpływy z dystrybucji, zjazd na własnych produktach

W związku z zapotrzebowaniem na sprzęt do nauki i pracy zdalnej wzrosła też dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów niż NTT, oraz dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Nastąpił też wzrost sprzedaży smartfonów.

W wyniku tego przychody z dystrybucji komputerów i tabletów innych producentów wzrosły 2-krotnie ze 102 do ponad 204 mln. zł.

Jednak największą część przychodu, bo dwie trzecie, stanowiła dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych (524,6 mln zł). To kolejny rok z rzędu bardzo duży wzrost sprzedaży w tym segmencie – w 2019 r. było to 342,0 mln zł, zaś w 2018 r.  211,9 mln zł.

Jednak o blisko połowę stopniały wpływy ze sprzedaży produktów własnych NTT i przetworzonych, generując w 2020 r. już jedynie 5,5 proc. obrotów firmy, która należy do najstarszych polskich marek PC.

Jak wskazują wyniki, w 2020 r., w stosunku do poprzedniego roku, struktura produktowa sprzedaży grupy NTT System uległa istotnym zmianom.

Źródło: NTT System, sprawozdanie finansowe

92 proc. sprzedaży w kraju

Grupa NTT System sprzedaje przede wszystkim na rynku krajowym. Miał on w 2020 r. 92 proc. udziału w przychodach i obejmował przede wszystkim sieci handlowe oraz odbiorców hurtowych z sektora MŚP, kupujących produkty oraz towary do dalszej odsprzedaży, klientów z sektora publicznego i prywatnego. NTT System prowadzi też sprzedaż detaliczną do odbiorcy końcowego.  

Sprzedaż krajowa grupy NTT System w 2020 r. i 2019 r. (tys. zł)

2020Udział w przychodach grupy (%)2019Udział w przychodach grupy (%)
Sprzedaż krajowa727 83192475 68288,2
w tym
odbiorcy hurtowi284 81236195 89636,3
sieci handlowe439 44555,6278 16051,6
sprzedaż detaliczna3 5740,41 6260,3
Źródło: NTT System, sprawozdanie finansowe

Marki własne i e-commerce oczkiem w głowie

„W 2021 roku chcemy przede wszystkim postawić na dalszy rozwój naszej oferty produktów w ramach marek własnych oraz internetowego kanału sprzedaży. Wierzymy, że działania w tym zakresie wpłyną długofalowo na wzrost wyników finansowych. Jednocześnie stale rozszerzamy ofertę dystrybucyjną” – informuje Tadeusz Kurek.

Jesteśmy przekonani, że w 2021 roku uda się nam się utrzymać to, co wypracowane zostało w poprzednim roku, a zdobyte doświadczenie i rynek pozwolą na dalszy wzrost” – podsumowuje szef grupy.

2017201820192020
Przychód (mln zł)461385,6539,1791
Zysk netto (mln zł)1,754,44,78,5