UZP zaprezentował pierwsze wyniki analizy ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych po wejściu w życie nowych przepisów (19 października br.), które ograniczyły stosowanie kryterium ceny jako jedynego przy wyborze wykonawcy. Z badania wynika, że odsetek takich postępowań wyraźnie się zmniejszył – z 93 proc. do 33 proc., gdy wartość przedmiotu zamówienia była niższa od progów UE (np. 134 tys. euro dla dostaw lub usług; inne są progi dla budowlanki, zamówień w niektórych sektorach) oraz z 85 proc. do 45 proc. dla zamówień o wartości powyżej progu UE.

Kryterium

Rok 2014

Ogłoszenia w BZP

Ogłoszenia z Dz.U. UE

Przed nowelizacją

Po nowelizacji

Przed nowelizacją

Po nowelizacji

Cena jako
jedyne kryterium

93%

33%

85%

45%

Cena i
inne kryteria

7%

67%

15%

55%

 

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

 

Jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczących postępowań o wartościach poniżej progów UE), po nowelizacji zamawiający najczęściej stosowali oprócz ceny inne kryteria wyboru. Najczęściej był to termin realizacji zamówienia lub czas dostawy. Nie bez znaczenia okazała się także jakość prac.

 

Najczęściej stosowane kryteria
pozacenowe

Odsetek postępowań

Średnia waga

termin
realizacji / czas dostawy

31%

11%

gwarancja
/ rękojmia (termin, warunki itp.)

30%

10%

jakość /
funkcjonalność / parametry techniczne (itp.)

8%

19%

wiedza /
doświadczenie

7%

19%

płatności
(warunki, terminy itp.)

6%

7%

czas
reakcji

2%

9%

 

85%

 

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

 

W postępowaniach, w których wśród kryteriów była nie tylko cena, w ponad 92 proc. ogłoszeń zamawiający zastosowali 2 kryteria oceny ofert (czyli cena plus jeszcze jeden czynnik). Trzy kryteria stwierdzono w 6 proc. zamówień.