Organizacje przedsiębiorców zaapelowały o pakt społeczny, który pozwoliłby zmniejszyć obciążenia, ułatwić firmom utrzymanie zatrudnienia i ograniczyć niepewność związaną z epidemią. Alarmują, że w kolejnych sektorach z dnia na dzień spadają zamówienia i sprzedaż.

"Kolejne branże publicznie wskazują na dramatyczne, nagłe pogorszenie swojej sytuacji i apelują o pomoc" – głosi oświadczenie, które podpisały: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza.

Trzeba ograniczyć ryzyka dla pracodawców

Organizacje zwracają uwagę, że kłopoty jednej branży szybko pogorszą kondycje innych.

"Zważając na obecną, niepewną sytuację uważamy, że państwo powinno ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców".

Związki pracodawców apelują o powstrzymanie zmian legislacyjnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową.

 

Pakt Społeczny "2020 Rok Regularnego Spokoju". Organizacje przedsiębiorców apelują o odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia:

– obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymanie obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych;
– rozbudowanej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT);
– podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także wówczas, gdy firmy ponoszą straty;
– ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
– obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej.

 

Należy też zagwarantować pakiet działań osłonowych dla pracodawców, który ochroni miejsca pracy przed ich trwałą likwidacją – zaapelowano. Proponuje się m.in. obniżony wymiar czasu pracy, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS.

Według badania dla Rzetelnej Firmy już na początku marca br. ponad jedna trzecia polskich MŚP odczuła skutki epidemii.

 

Fiskus poluzuje uścisk

Ministerstwo Finansów oznajmiło, że przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.

"W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp)." – wyjaśnia resort.

Informuje, że wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zgodnie z art. 67a skarbówka "w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym", na wniosek podatnika, może odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć spłatę na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej, umorzyć część lub całość zobowiązań.