Około 1,4 mld zł sprzedaży i zyski osiągnął jednostkowo Komputronik SA w roku obrotowym 2020/2021 – według aktualnych informacji dotyczących szacunkowych wyników.

Komputronik szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2020/2021 (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez VAT):

 Przychody ze sprzedaży: 1.399,7 mln zł wobec 1.491,0 mln zł za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 6,1 proc.).

 Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 171,7 mln zł

 Zysk operacyjny: 16,3 mln zł

 Zysk przed opodatkowaniem: 12,2 mln zł

 EBITDA: 32,8 mln zł

Z uwagi na wszczęte 10 marca 2020 r. postępowanie sanacyjne wobec Komputronika, za wyjątkiem przychodów nie zamieszczono porównania do roku obrotowego 2019/2020. Zdaniem spółki takie zestawienie nie będzie rzetelnym materiałem porównawczym.

Przypomnijmy, że wyniki poprzedniego roku Komputronika były na minusie. Spółka miała stratę na działalności operacyjnej (-35,8 mln zł), stratę netto (-120,3 mln zł), a EBIDTA była ujemna (-10,2 mln zł).

Jak komentuje zarząd, wyniki za rok 2020/2021 są efektem dobrej koniunktury rynkowej w całym roku obrotowym, a przede wszystkim w ostatnim kwartale kalendarzowym 2020 r. W efekcie wzrosły przychody i zysk operacyjny spółki.

Większość działań restrukturyzacyjnych już przeprowadzona

Jak zauważono, wpływ na bilans miały również działania restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego.

Jednocześnie zarząd wskazuje, że nie ma pewności, iż dobra koniunktura w branży utrzyma się przez dłuższy okres.

Informuje również, że większa część działań restrukturyzacyjnych została już przeprowadzona i w związku z tym nie należy oczekiwać, że kolejne działania w tym zakresie będą miały aż tak istotny wpływ na wynik finansowy.

Zapewniono również, że poziom wyników finansowych w roku 2020/2021 z nawiązką realizuje założenia modelu finansowego umieszczonego w zatwierdzonym przez sędziego-komisarza planie restrukturyzacyjnym.

Komputronik nie jest na sprzedaż
„Wypracowana strategia rozwoju firmy sprawiły, że spółka jest rentowna i wzbudza zainteresowanie inwestorów, którzy widzą w nas szanse na długofalowe zyski. Dodam, że nie ma żadnych planów związanych ze zdjęciem spółki z giełdy czy też oddaniem kontroli zewnętrznym inwestorom” – informuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.

Podkreśla, że skonsolidowane zyski są wyższe od jednostkowych. „Szczegóły podamy po zakończeniu prac obszaru finansowo-księgowego” – informuje prezes.

Ostateczne wyniki finansowe Komputronika za rok 2020/2021 zostaną opublikowane 30 czerwca br.