Komputronik i Komputronik Biznes przygotowały plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego obu spółek, które ruszyło w marcu br.

Spółka informuje, że w związku z pandemią skupiła się na działaniach krótkoterminowych, w tym przede wszystkim na doraźnym poprawieniu marżowości oraz wykorzystywaniu okazji związanych ze zmianami w otoczeniu. Utrzymano płynność finansową, osiągnięto pozytywne wyniki w krótkim okresie. Działania w minionych miesiacach były spójne z długookresową strategią.

Komputronik zdefiniował najważniejsze obszary rozwoju na rok 2020 i kolejne lata dla spółki i grupy.

  

7 kluczowych obszarów rozwoju Komputronika
1. transformacja oferty produktowej,
2. rozbudowa portfolio usług,
3. intensyfikacja cross-sellingu produktów i usług,
4. reorganizacja sieci detalicznej,
5. wzrost efektywności e-commerce,
6. wykorzystanie kanałów partnerskich,
7. optymalizacja procesów i zwiększenie efektywności kosztowej.

  

Sposoby, by było lepiej

Jak informuje zarząd, planowane jest podjęcie szeregu działań restrukturyzacyjnych, które mają poprawić sytuację finansową Komputronika i w rezultacie wyniki finansowe.

Jako jedno z kluczowych działań wskazano poprawę zarządzaniem kapitałem obrotowym netto spółki. Aby to osiągnąć, spółka będzie dążyć do skrócenia czasu rotacji należności, optymalizacji stanu towarów oraz wydłużenia okresu spłaty zobowiązań poprzez zwiększenie źródeł finansowania, co pozwoli na odbudowę kredytów kupieckich od kontrahentów.

Ponadto Komputronik zamierza skoncentrować się na najbardziej rentownych kanałach i produktach, w tym na zwiększeniu udziału usług w przychodach.

Zapowiedziano kontynuację optymalizacji w takich obszarach, jak redukcja kosztów wynagrodzeń, najem placówek handlowych i wykorzystanie powierzchni magazynowych. Firma zamierza także sprzedać część majątku, o ile nie będzie to miało wpływu na działalność operacyjną.

Komputronik Biznes bardziej wyspecjalizowany

Wstrzymanie albo odwołanie projektów w firmach i samorządach w czasie pandemii negatywnie wpłynęło na działalność Komputronik Biznes. Jak zapewniono, spółka nadal jednak realizacje projeky, umowy długoterminowe, pozyskuje nowe kontrakty.

Środki restrukturyzacyjne dla Komputronika zostaną zastosowane jednocześnie w Komputronik Biznes. Przewidziano też indywidualne działania dla spółki.

Wśród planowanych działań dla Komputronik Biznes jest dążenie do skrócenia czasu rotacji należności, częściowa przebudowa kanałów handlowych i oferty produktowej. Celem jest zwiększenie specjalizacji przedsiębiorstwa.

Poinformowano również, że spółka ma już za sobą optymalizację zatrudnienia, co znacznie zmniejszyło koszty wynagrodzeń. Zintensyfikowano wykorzystanie efektów synergii w grupie.

Projekcja wyników na 5 lat do przodu

Na potrzeby planów restrukturyzacyjnych Komputronik przygotował projekcje wyników wyników finansowych. Spółka zastrzega, że dane nie mogą być traktowane jako prognoza wyników finansowych.

Sporządzając projekcje przyjęto założenie, że obie spółki będą realizować proces sanacji, regulować bieżące zobowiązania oraz podejmować działania prowadzące do poprawy wyników finansowych i generowania nadwyżkowych przepływów pieniężnych.

Założono pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, co może przyczynić się do realizacji korzystniejszego dla wierzycieli wariantu restrukturyzacji.

Zyski powinny rosnąć

Przykładowo dla Komputronik SA w bazowym wariancie na kw. II – IV aktualnego roku finansowego 2020/21 (1 lipca 2020 r. – 31 marca 2021 r.) przewidziano 914,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15,2 mln zł EBIDTA, 6,9 mln zł zysku netto oraz 16,3 mln zł przepływów pieniężnych.

W całym roku 2021/22 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.) projekcja zakłada 1,278 mld zł przychodów, 18,2 mln zł EBIDTA, 6,8 mln zł zysku netto i oraz 31,2 mln zł przepływów pieniężnych.

W kolejnych latach przewidziano poprawę wyników, przy wzroście rentowności. Zyski powinny rosnąć szybciej niż obroty.

Raporty finansowe spółki i grupy za zakończone niedawno okresy, tj. rok obrotowy 2019/20 i I kw. roku 2020/21 nie zostały jeszcze opublikowane.

Komputronik podał natomiast wstępne, szacunkowe dane za okres marzec – maj 2020.

W ostatnim pełnym roku rozrachunkowym Komputronika, którego bilans jest znany, tj. w roku 2018/19 (1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.), a więc gdy sytuacja na rynku jak i spółek z grupy była inna niż obecnie, grupa osiągnęła niemal 2 mld zł przychodów oraz 7,9 mln zł zysku netto.