W II kw. 2020 r. (I kw. roku finansowego 2020/2021) przychody Komputronika wyniosły 268 mln zł, co oznacza spadek o 19 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. Wynik na sprzedaży był podobny jak w ub.r. – ok. 30 mln zł – poinformował zarząd, podając wstępne, szacunkowe dane.

EBITDA wyniosła 5,5 mln zł, a zysk netto szacunkowo 4,2 mln zł. Rok wcześniej grupa miała -6,3 mln zł straty netto, a jednostkowo Komputronik -0,24 mln zł straty.

Spółka informuje, że w II kw. w ramach restrukturyzacji zmniejszono liczbę pracowników i współpracowników. Ograniczono liczbę sklepów własnych, redukując koszty wynajmu.

Komputronik skoncentrował się na sprzedaży wybranych grup towarów o najwyższej stopie zwrotu, rozwinął ofertę usługową i uzyskał lepsze warunki zakupu u niektórych dostawców, co poprawiło wynik na sprzedaży – komentuje zarząd.

Ponadto koszty spadły o 22 proc. (m.in. dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach tarczy antykryzysowej), co miało wpływ na zyski.

1,5 mld zł sprzedaży

Komputronik podał także wybrane szacunkowe dane za miniony rok finansowy 2019/2020, zakończony 31 marca 2020 r. Otóż przychody wyniosły 1,491 mld zł (spadek o 16,8 proc. w stosunku do roku 2018), a wynik na sprzedaży – ok. 132,8 mln zł (-25,8 proc. r/r).

Zarząd wyjaśnia m.in., że w poprzednim roku finansowym niższe przychody i dochody ze sprzedaży były m.in. efektem ograniczeń w dostępności limitów kredytu kupieckiego od dostawców. W IV kw. roku obrachunkowego, czyli w I kw. roku kalendarzowego 2020, po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego (10 marca 2020 r.) przejściowo ograniczona została oferta produktowa dostępna dla klientów, zmniejszyły się możliwości obsługi klientów B2B. W czasie lockdownu zamknięto salony sieci. Innym czynnikiem wpływającym na pogorszenie wyników było przeszacowanie wartości bonusów posprzedażnych.

Bez uwzględnienia czynników jednorazowych, wynik na sprzedaży pomniejszony o koszty działalności (koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) szacunkowo zamknie się stratą między -24 mln zł a -26 mln zł.

Jednorazowo na wyniki z działności operacyjnej wpłynęły m.in. rezerwy restrukturyzacyjne na koszty osobowe i rzeczowe związane z wejściem w sanację, rezerwy na ryzyko związane z kontrolami VAT i CIT, koszty planowanych likwidacji sklepów, odpisy na zmniejszenie wartości aktywów niematerialnych i prawnych.

Szacunkowa jednorazowa strata wliczana do wyniku na działalności operacyjnej wyniesie od -19 mln zł do -20 mln zł.

Łącznie z wpływem zdarzeń jednorazowych wynik na działalności operacyjnej wyniesie od -43 mln zł do -46 mln zł (w poprzednim roku był zysk w wysokości 15,2 mln zł).

Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 zakończony w dniu 31 marca 2020 roku zostaną opublikowane 30 września br., a wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 (II kw. 2020 r.) – 15 października br.