Kontrolerzy skarbówki nie odpuszczają poznańskiej spółce. Naczelnik wielkopolskiego UCS wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania CIT Komputronika za rok podatkowy 2015 (1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r.) na kwotę wyższą o 1,09 mln zł.

O możliwości wydania decyzji w tej sprawie i prowadzonej kontroli spółka informowała już we wrześniu 2020 r.

Co nie spodobało się skarbówce

UCS zarzucił Komputronikowi zawyżenie kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym 2015. Otóż spółka wykazała w kosztach wydatki z tytułu opłat licencyjnych, jakie poniosła używając znaków towarowych będących własnością spółki powiązanej – Komputronik Signum.

Zdaniem UCS te należności licencyjne „nie odzwierciedlają transakcji jakie zawarłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

Należności licencyjne za rok podatkowy 2015 były natomiast należne na podstawie umowy licencji zawartej pomiędzy Komputronik SA a Komputronik Signum.

Komputronik: odwołamy się

Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem skarbówki i stoi na stanowisku, że kwoty uiszczane na rzecz Komputronik Signum są całkowicie zasadne. Zapowiedział złożenie odwołania od decyzji UCS.

Co istotne, jak zauważa Komputronik, zobowiązanie powstało przed 10 marca 2020 r., czyli przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec spółki. Tym samym będzie ono objęte układem. Oznacza to również, że w czasie trwania postępowania sanacyjnego spółka nie może tego zobowiązania uiścić, a jego egzekucja jest niedopuszczalna.

Trwa postępowanie odwoławcze

Podobna decyzja została wydana w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 marca 2015 r., o czym Komputronik informował w grudniu 2020 r. Postępowanie odwoławcze od tej decyzji jest w toku.

Kolejna kontrola CIT

Komputronik poinformował również, że trwa jest kontrola podatkowa dotycząca kosztów uzyskania przychodu w CIT związanych z uiszczaniem należności licencyjnych za znaki towarowe w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2017 r. Kontrola jest w toku, na razie nie ma decyzji w tej sprawie.