Komputronik zaktualizował informacje dotyczące szacunków wybranych wyników jednostkowych spółki za IV kw. 2020 r. (III kw. roku obrotowego 2020/2021). Okazało się, że zyski będą niższe niż w szacunkowych wyliczeniach z początku lutego br.

  

Szacunkowe jednostkowe wyniki Komputronik SA w IV kw. 2020 r. (wartości bez VAT, w porównaniu do IV kw. 2019 r.): 

 Przychody ze sprzedaży : 456,9 mln zł wobec 454,8 mln zł,

 Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 59,2 mln zł wobec 47,6 mln zł,

 Zysk operacyjny: 4,9 mln zł wobec 1,8 mln zł (ta pozycja uległa zmianie, poprzednio: 9,2 mln zł za IV kw. 2020 r.),

 Zysk brutto: 1,3 mln zł wobec 0,8 mln zł (ta pozycja uległa zmianie, poprzednio 6,6 mln zł za IV kw. 2020 r.)

 EBITDA: 8,6 mln zł wobec 6,7 mln zł (ta pozycja uległa zmianie, poprzednio 13,2 mln zł za IV kw. 2020 r.)

 EBITDA z korektą MSSF 16: –7,0 mln zł wobec 4,2 mln zł (ta pozycja uległa zmianie, poprzednio -11,3 mln zł za IV kw. 2020 r.)

  

Zmiany wobec poprzedniego szacunku za IV kw. 2020 r. zarząd wyjaśnia przede wszystkim powiększeniem rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu VAT.

To skutek decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, którą spółka otrzymała 12 lutego 2021 r. IAS podtrzymała niekorzystną dla Komputronika decyzję niższej instancji z ub.r., w sprawie blisko 40 mln zł VAT (nie licząc odsetek) za marzec, kwiecień i maj 2014 r. Wartość rezerwy w wyniku ww. decyzji wzrosła o 5,3 mln zł, do 8,1 mln zł.

Gdyby nie konieczność zwiększenia rezerwy, zysk operacyjny Komputronik SA wyniósłby 9,2 mln zł, a zysk brutto 6,6 mln zł – tak jak w szacunku z początku lutego br.

Ponadto dokonano reklasyfikacji odpisów aktualizujących należności finansowe z pozycji pozostałych kosztów operacyjnych do pozycji odpisu z tytułu oczekiwanych tzw. strat kredytowych, co wpłynęło na wzrost EBITDA o 0,6 mln zł.

Pozostałe zmiany, tj. zmniejszenie wyniku salda przychodów i kosztów finansowych o (0,4 mln zł), które wpłynęły na wyżej wymienione pozycje rachunku zysków i strat, stanowią rekalkulacje wyceny zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej – różnice kursowe – informuje spółka.

Jednostkowy zysk operacyjny i zysk brutto Komputronik SA za IV kw. 2020 r. według nowego szacunku są nadal wyższe niż w IV kw. 2019 r.

Ostateczne wyniki finansowe za IV kw. 2020 r. (III kw. roku obrotowego 2020/2021) zostaną opublikowane 26 lutego br.