Millennium Bank poinformował zarządcę Komputronik SA i Komputronik Biznes, że umowa o kredyt parasolowy nie została wypowiedziana, natomiast okres obowiązywania limitów został skrócony do 31 marca br. Tym samym staną się one wymagalne 1 kwietnia br. Łączna kwota kredytów udzielonych obu spółkom w ramach umowy wynosi 24,1 mln zł.
 
Ponadto bank obniżył limity dotyczące kredytu parasolowego do kwoty należności głównej wykorzystanej przez obie społki Komputronika – według stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania sanacyjnego – do ok. 10,6 mln zł (wobec 15,4 mln zł). Limit kredytu w rachunku bieżącym oraz rewolwingowego udzielonego Komputronik Biznes ograniczono łącznie do ok. 5 mln zł (wobec 6,1 mln zł).

Millenium stwierdziło również wymagalne zadłużenie Komputronika wobec banku z umowy faktoringu, dlatego potrąca wzajemne wierzytelności, obniżając zadłużenie z tytułu tej umowy.

Komputronik: to niedopuszczalne działania

Komputronik nie zgadza się z potrąceniami. Ograniczenie limitu po otwarciu postępowania sanacyjnego uważa za niedopuszczalne.

Spółka wyjaśnia, że wykorzystanie pełnego dostępnego limitu po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego, stanowiłoby zaciągnięcie zobowiązania posanacyjnego, które należałoby spełnić wraz z terminem wymagalności tj. z początkiem kwietnia. Środki te byłyby dostępne więc wyłącznie krótkookresowo.

Komputronik SA i Komputronik Biznes rozpoczęły postępowania sanacyjne 10 marca br., zgodnie z decyzją poznańskiego sądu.

Millenium obok mBanku i Santander należą do najważniejszych banków finansujących działalność grupy – przed sanacją odpowiadały w sumie za 94 proc. zewnętrznego finansowania Komputronika.

Spółka wcześniej informowała, że otrzymała od Santander Bank Polska pisma z wypowiedzeniem umów kredytowych.