Activa, spółka zależna Komputronika, zawarła umowę przyrzeczoną z Texass Ranch Company Wizja PS. Tym samym częściowo został wykonany pierwszy warunek zawieszający kompleksową ugodę pomiędzy grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami (w numeracji ugody jest to warunek trzeci). Ugoda została zawarta w listopadzie ub.r. Jej celem jest ostateczne zakończenie sporów finansowych, prawnych i innych, jakie ciągną się od lat wokół umów związanych z transakcją sprzedażą Karenu w 2010 r. (spółka CCE to były Karen).

Zgodnie ze wspomnianą umową przyrzeczoną, zawartą 2 lutego br., Activa przeniosła na rzecz TRC prawo wieczystego użytkowania kilku nieruchomości w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Pierwszy warunek zawieszający ugody zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowień właściwych wydziałów ksiąg wieczystych w sprawie wpisu na rzecz TRC praw użytkowań wieczystych, których dotyczy umowa.

Z chwilą spełnienia wszystkich warunków zawieszających, pod jakimi została zawarta ugoda w listopadzie ub.r., strony sporu zobowiązały się zakończyć wszelkie postępowania cywilne – sądowe oraz egzekucyjne wcześniej zawieszone. Wśród warunków zawieszających wskazano także zawarcie sądowej ugody przed sądami w Poznaniu i Szczecinie.