Rok obrotowy 2019/2020, zakończony 31 marca br., grupa Komputronik zamknęła na minusie w wyniku operacyjnym i netto – według wstępnych danych przedstawionych przez spółkę.

Wybrane wstępne dane finansowe grupy Komputronik za rok obrotowy 2019/2020
(-50,4) mln zł – strata z działalności operacyjnej,
(-91,6) mln zł – strata brutto,
(-83,6) mln zł – strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego.

W poprzednim roku obrotowym (2018/2019) grupa osiągnęła 16,6 mln zł zysku operacyjnego i 7,9 mln zł zysku netto.

Co pociągnęło bilans w dół

Zarząd wyjaśnia, że ujemne wyniki są w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, w tym działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego, wdrożeniem zaktualizowanej strategii, skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz związanymi z pandemią.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na wynik operacyjny wskazano zmniejszenie wyniku na sprzedaży (niższe przychody od klientów detalicznych i B2B, mniejsze bonusy i wsparcie marketingowe dostawców).

7,3 mln zł na wejście w sanację

Do tego 7,3 mln zł kosztowało wejście w proces sanacyjny Komputronika i Komputronik Biznes: 6,2 mln zł na odprawy i odszkodowania związane ze zwolnieniami i wypowiedzeniami oraz 1,1 mln zł rezerwy na koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i powiązane z nimi. Kwoty te przełożyły się na jednorazowe koszty operacyjne.

Ponadto dokonano odpisów aktualizujących, w tym 7,7 mln zł na wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (wykazywanych w związku z nabyciem sieci sklepów i znaków towarowych pod marką Karen) oraz 5,6 mln zł na prawa majątkowe, w związku ze zmianą wyceny rynkowej wartości nieruchomości, stanowiących główne aktywo dłużnika Komputronika, tj. jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej.

Zawiązano rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych dot. VAT i CIT – wyznaczone w oparciu o szacunek prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia tych postępowań oraz szacowną wartość umorzenia części potencjalnych zobowiązań – jeśli trafią one do masy sanacyjnej – 3,5 mln zł.

Wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe Komputronik SA za rok obrotowy 2019/2020
(-35,8) mln zł – strata z działalności operacyjnej,
(-126,0) mln zł – strata brutto
(-120,3) mln zł – strata netto.

Najistotniejszy wpływ na wyniki jednostkowe poza już opisanymi czynnikami miała zmiana metody wyceny spółek zależnych.

W związku z tym dokonano jednorazowych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 49,5 mln zł. Odpisy nie mają charakteru pieniężnego i nie wpływają na pomniejszenie dostępnych aktywów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności Komputronika – informuje zarząd.

Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020 zostaną opublikowane 30 września 2020 r.