W roku obrotowym 2016, który zakończył się 31 marca 2017 r., grupa Komputronik zwiększyła zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 10,9 proc., z 11,94 mln zł do 13,25 mln zł. Ten wynik osiągnięto mimo spadku przychodów o 4,6 proc., z 2,11 mld zł do 2,012 mld zł. Na poziomie operacyjnym zysk wzrósł o 46,7 proc., do 23,41 mln zł. Zysk na sprzedaży wyniósł 194,4 mln zł (+8 proc.). Zysk brutto wzrósł o 5,9 proc. do 16,1 mln zł.

W ujęciu jednostkowym Komputronik S.A. osiągnął 12,14 mln zł zysku netto (+25,8 proc.) przy przychodach 1,923 mld zł (-5 proc.).

Zarząd informuje w sprawozdaniu finansowym, że pozytywnie na wyniki skonsolidowane wpływają działania optymalizacyjne i naprawcze przeprowadzane w spółkach grupy. Dzięki temu bilans skonsolidowany jest znacznie lepszy od wyniku spółki Komputronik S.A.

"Nieoczekiwane wydarzenia związane z wybranymi spółkami działającymi w naszej branży wpłynęły bardzo istotnie na destabilizację obrotu handlowego, w tym w szczególności na wysokość limitów kredytów kupieckich" – zaznacza prezes Wojciech Buczkowski. Według niego z tych powodów przychody grupy nieznacznie zmniejszyły się, ale wzrosła średnia marża i dochody, głównie dzięki rosnącej sprzedaży w nowych kategoriach produktowych. 

Jak informuje prezes, grupa zwiększyła sprzedaż w sieci sklepów Komputronik oraz w Internecie. Kontynuowano konwersję salonów franczyzowych na agencyjne. Większość partnerów franczyzowych przeszła już na działalność agencyjną. Poszukiwani są nowi kontrahenci tam, gdzie dotychczas nie było sklepów Komputronika. Na koniec roku obrotowego 2016 grupa miała 49 salonów franczyzowych oraz 55 sklepów Komputronik Partner. Powiększano powierzchnie własnych sklepów.

"Miniony rok finansowy udowodnił biznesową zasadność poczynionych wcześniej inwestycji – w zaplecze logistyczne oraz poszerzanie asortymentu, a także profesjonalizację i podwyższenie kompetencji spółek zajmujących się obsługą klientów biznesowych oraz podmiotów administracji publicznej." – zapewnia szef grupy.

Na rynku biznesowym według zarządu Komputronik Biznes będzie poszerzał portfolio usług. Zarząd zapowiada intensywny rozwój w najbliższych latach m.in. własnego oprogramowania dla klientów biznesowych, outsourcingu IT, outsourcing druku, projektów infrastrukturalne dotyczących bezpieczeństwa, cloud computing, wirtualizacji, doradztwa i wdrożenia systemów CRM, DMS, BPM, e-commerce oraz MDM (Mobile Device Managment).

Według prezesa Wojciecha Buczkowskiego w trudnej sytuacji na rynku IT grupa musi skupić się na dalszej optymalizacji swojego biznesu, wzrostu udziału sprzedaży z wartością dodaną i poszukiwać swoich szans w nowych kategoriach produktowych.

Zarząd wśród zewnętrznych czynników ryzyka wymienia m.in. możliwe gwałtowne załamanie się popytu w związku z niestabilnością rynków finansowych. Jego skutkiem może być zmniejszenie dochodów klientów i ograniczenie dostępu do finansowania kredytem. 

Wśród innych potencjalnych zagrożeń wskazano istotne pogorszenie sytuacji płatniczej kontrahentów, ograniczenie ubezpieczeń kredytów kupieckich przyznawanych przez dostawców w związku z problemami z podatkiem VAT w branży IT oraz ograniczenie finansowania branży przez banki. Innym elementem, wymienionym jako ryzyko wewnętrzne, może być zmniejszenie dostępności do limitów gwarancyjnych na kredyt kupiecki, przyznawanych przez ubezpieczycieli.