Kobiety są grupą niedoreprezentowaną w ekosystemie technologicznym. Mimo że połowę siły roboczej stanową kobiety, w branży technologicznej w Stanach Zjednoczonych zajmują one jedynie około jedną czwartą stanowisk. W Wielkiej Brytanii natomiast na stanowiskach dyrektorów technicznych znajduje się jedynie 22 proc. osób płci żeńskiej. W przyszłości sytuacja może nie być lepsza, zważywszy na to, że na kierunkach ścisłych kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią studentów.

Kearney wraz z UN Women UK, sprawdził aktualny stan dysproporcji płci w branży technologicznej, dokonując przeglądu literatury i przeprowadzając wywiady z wybranymi ekspertami z branży. Ich efektem jest raport „Gap to gateway: diversity in tech as the key to the future”. Firma zaprezentowała również możliwości rozwiązania problemu, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i pomysły ponad 60 przedstawicieli organizacji. Z jej raportu wynika, że aby zmienić obecny stan, konieczne są działania w trzech głównych obszarach, takich jak: wprowadzenie kobiet do technologii, wspieranie ich w miejscu pracy oraz udostępnienie technologii kobietom.

– W Polsce sytuacja przedstawia się niestety podobnie. Odsetek kobiet pracujących w branży IT to mniej niż jedna piąta, nierówności na poziomie wynagrodzenia czy dostępu do informacji o wynagrodzeniu innych na tych samych stanowiskach wciąż są widoczne. Niewiele więcej niż jedna czwarta (27 proc.) studentów kierunków ścisłych to kobiety. Edukacja już na etapie wczesnoszkolnym odgrywa tu kluczową rolę – prawie 15 proc. dziewczynek w wieku 10-14 lat deklaruje zainteresowanie obszarem IT / nowych technologii, w porównaniu do ok. 35 proc. chłopców w tym wieku. System edukacji w Polsce wciąż powiela utarte schematy o zainteresowaniach w podziale na płeć i nie dostarcza dziewczynkom narzędzi, a przede wszystkim ekspozycji na odpowiednie wzorce, czyli dorosłe kobiety, które osiągnęły sukces w tej dziedzinie – mówi Karolina Leśkiewicz, dyrektor warszawskiego oddziału Kearney.

Jak wprowadzić kobiecą perspektywę do IT?

Zmiana sytuacji w branży technologicznej wymaga zastosowania ukierunkowanych, wspólnych rozwiązań. Według raportu Kearney pierwszym krokiem powinno być wprowadzenie kobiet do branży IT poprzez wzmocnienie ich edukacji w tym zakresie, zwłaszcza na wczesnym etapie. Istotne jest również zwiększenie liczby szkoleń i zasobów dla nauczycieli oraz utworzenie mechanizmów wsparcia nauki. Kolejnym krokiem powinna być zmiana w miejscach pracy m.in. poprzez utworzenie strategii rekrutacyjnych, w których uwzględnione są inkluzywne ścieżki dla kobiet. Firmy powinny także upewnić się, że kobiety mają równy dostęp do stanowisk kierowniczych i procesów decyzyjnych w organizacjach i w rolach związanych z kontaktami publicznymi oraz zachowana jest równość płac. W Wielkiej Brytanii luka płacowa między kobietami a mężczyznami w sektorze technologicznym wynosi obecnie 16 proc., podczas gdy średnio w kraju to 11,6 proc.

Kobiety w obszarze technologii nadal są niedocenioną grupą, a zmiana tego stanu jest niezbędna, aby umożliwić szerszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Może się to wiązać z szeregiem benefitów dla firm oraz całego społeczeństwa, jednak aby to osiągnąć konieczne jest dostosowanie całej ścieżki rozwoju oraz miejsc pracy do potrzeb płci żeńskiej.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj