Rząd zatwierdził projekt ustawy powołującej Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji OSE będzie publiczną siecią telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu (minimum 100 Mb/s) wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją. Projekt ustawy przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora OSE, ale tylko wówczas gdy będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do sieci.

Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte z budżetu państwa. Podejmowane są działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wyniki przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Ministerstwo Cyfryzacji inwentaryzacji pokazały, że jedynie 23 proc. jednostek oświatowych w naszym kraju znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. placówek szkolnych korzysta z dostępu do internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s.

Rozpoczęcie świadczenia przez OSE usług pierwszym szkołom planowane jest na 1 września 2018 r.