Ponad połowa środków przeznaczonych dla Polski z Unii Europejskiej trafi w latach 2014 – 2020 do firm i współpracujących z nimi instytucji naukowych. Na razie są jednak do wzięcia fundusze, które powinny zostać rozdysponowane do końca 2013 r. – m.in, na innowacje w firmach oraz na biznes elektroniczny. Oto lista projektów, którymi według ARI warto się zainteresować.


1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Ostatni w tym roku nabór wniosków do programu rozpocznie się 19 listopada i potrwa do 14 grudnia 2012 r. O dotacje mogą ubiegać się mikro i małe firmy. Projekty powinny dotyczyć świadczenia usług drogą elektroniczną, a także wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do realizowania tego typu usług. Preferowane są innowacyjne pomysły. Kwota, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy to nawet 560 tys. zł. W tej turze PARP przeznaczy 143,9 mln zł na dofinansowania.

2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 października do 9 listopada 2012 r. Na dofinansowanie mogą liczyć mikro, małe i średnie firmy. Ich projekty powinny zaliczać się do przedsięwzięć informatycznych, które umożliwiają realizowanie procesów biznesowych w formie elektronicznej (np. oprogramowania, systemów IT ułatwiających współpracę z kontrahentem). Przedsiębiorcy mogą pozyskać od 20 tys. do 2 mln zł. Kwota dofinansowań wynosi 389,6 mln zł.

3. Zapewnienie dostępu do Internetu „ostatniej mili” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4.
Od 29 października do 30 listopada 2012 r. potrwa nabór wniosków. Firmy, które pozyskają dofinansowanie, będą mogły przeznaczyć środki na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla użytkowników końcowych, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu. O wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Minimalna kwota dofinansowania to 30 tys. zł, a maksymalna – do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

4. Paszport do eksportu – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.
Wnioski będzie można składać od 29 października do 16 listopada 2012 r. Program ma za zadanie finansować projekty zwiększające udział eksportu w sprzedaży, promować powiązania z partnerami zagranicznymi, a także zwiększyć rozpoznawalność polskich marek za granicą. Maksymalna wartość dofinansowania to 200 tys. zł (50 proc. kosztów).

5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – Działanie 2.1.
Nabór rozpocznie się w październiku 2012 r. Jest on skierowany głównie do firm telekomunikacyjnych i jednostek samorządu. Projekty powinny koncentrować się na budowie lub rozbudowie telekomunikacyjnych sieci szkieletowych, budowie lub rozbudowie sieci dystrybucyjnych albo dostępowych. Można także dostać pieniądze na wyposażenie i modernizację pomieszczeń dla centrów zarządzania sieciami. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 procent dla średnich, 60 procent dla małych i mikro, 40 procent dla dużych przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu to minimum 1 mln zł.

6. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2012, Działanie 1.1.,  Schemat 1.1.C.
Nabór zostanie ogłoszony w październiku. Przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia lub modernizacji działów badawczo-rozwojowych, technologiczno-konstrukcyjnych, laboratoriów badawczych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, urządzeń, aparatury badawczej, patentów i licencji. Wnioski mogą składać firmy z Dolnego Śląska. Projekty trzeba zrealizować na terenie tego województwa. Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł, a maksymalna – 2 mln zł. Poziom dofinansowania: mikro i małe firmy – do 60 procent, średnie – do 50 procent, duże – do 40 procent.

7. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.1.

Nabór wniosków trwa od czerwca i skończy się najpóźniej 31 grudnia 2012 r. Pieniądze można przeznaczyć na przygotowanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, w tym również na pokrycie kosztów zgłoszenia, ekspertyzy, analizy. Kwota pojedynczego dofinansowania wynosi do 400 tys. zł.

Jest więcej możliwości – informuje Szymon Gawryszczak z ARI: – Kapitał można pozyskać z inkubatorów przedsiębiorczości, które powstały w ramach Działania 3.1 – 42 fundusze Seed i Venture Capital są gotowe przeznaczyć na jedną inwestycję do 200 tysięcy euro – wyjaśnia przedstawiciel agencji. W zamian fundusz stanie się udziałowcem lub akcjonariuszem firmy.

Informacje o programie Innowacyjna Gospodarka można znaleźć także na stronie PARP.