1 stycznia 2001 roku InsERT przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczas działająca firma InsERT Bożena i Jarosław Szawlis została wniesiona jako przedmiot wkładu niepieniężnego (aport) do nowo powstałej spółki InsERT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Parkowej 25.
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 28.12.2000 roku spółka została wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez ten sąd, pod numerem RHB 10286.
InsERT Sp. z o.o. odpowiada za dotychczasowe zobowiązania i przejęła wierzytelności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa InsERT Bożena i Jarosław Szawlis.