Europa Środkowo-Wschodnia stoi dziś przed wyzwaniami mogącymi stanowić zagrożenie dla konkurencyjności regionu. Przyspieszenie transformacji i szybka adopcja rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza opartych o chmurę obliczeniową, może być kluczowa dla ich przetrwania i rozwoju. Takie wnioski płyną z najnowszego badania IDC przeprowadzonego na zlecenie Oracle wśród respondentów z ośmiu krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Grecji, Chorwacji i Serbii, reprezentujących sektor publiczny i komercyjny. 

W dobie pandemii organizacje musiały na nowo określić swoje priorytety. Kwestia ta wyjątkowo często dotyczyła, i wciąż dotyczy, inwestycji IT. Poddawane zwiększonej kontroli, powinny stanowić wartościowe wsparcie dla strategicznych i biznesowych celów organizacji. Osoby decyzyjne z regionu CEE, biorące udział w badaniu IDC, wskazały najważniejsze ich zdaniem priorytety biznesowe. Są nimi: 

• poprawa wyników biznesowych (72 proc.)

• redukcja kosztów (71 proc.)

• lepsze zaspokojenie potrzeb klientów (71 proc.)

• zabezpieczenie biznesu/cyberbezpieczeństwo (69 proc.)

• zwiększenie możliwości pracowników (62 proc.)

Trzy najwyżej notowane priorytety biznesowe mają niemal równe znaczenie dla respondentów. Pokazuje to wyraźnie, jak ważny dla organizacji w regionie CEE jest proces podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwa bardzo często muszą bowiem wybierać pomiędzy celami krótkoterminowymi, zorientowanymi na ochronę firmy, a inwestycjami wspierającymi długoterminowy dobrobyt organizacji – mówi Razvan Savu, Senior Consultant IDC w regionie CEE – Pytanie, jak w tej sytuacji dokonać optymalnego wyboru? IT, a w szczególności chmura, zarządzanie danymi i rozwiązania do ich analizy będą odgrywać coraz większą rolę w równoważeniu kompromisów, na które muszą obecnie iść firmy oraz w osiąganiu przez nie celów biznesowych – dodaje ekspert IDC.

W badaniu prawie trzy czwarte (72%) respondentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wskazało rozwiązania do zarządzania danymi jako najważniejszy czynnik ułatwiający realizację priorytetów danej organizacji. Wysokiej jakości dane, profesjonalnie zbierane, zarządzane i analizowane za pomocą narzędzi opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe mogą pomóc firmom w szybszym podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. 

Pomiędzy celami i priorytetami organizacji w regionie CEE a rolą, jaką IT odgrywa we wspieraniu tych celów, nadal istnieje pewien rozdźwięk. Nadszarpnięta zębem czasu infrastruktura IT, silosy informacyjne, nieefektywne lub realizowane ręcznie procesy mogą hamować innowacje. Aby dobrze przygotować się na przyszłość, organizacje powinny sprostać tym wyzwaniom. Jak to zrobić? IDC radzi, aby decydenci biznesowi rozważyli podjęcie następujących kroków:

  • zobrazowanie sobie roli firmy w gospodarce zdominowanej przez platformy internetowe 
  • umieszczenie redukcji długu technologicznego na czele listy priorytetów
  • stworzenie inteligentnego rdzenia technologicznego
  • uproszczenie i modernizacja procesów w celu kontroli ich złożoności
  • wdrożenie infrastruktury spełniającej wymagania dynamiki biznesowej 
  • podkreślenie znaczenia zaufania i bezpieczeństwa 
  • uczynienie analizy istotną częścią procesu podejmowania decyzji na wszystkich poziomach