Pełnomocnik Hawe złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2017 r. o ogłoszeniu upadłości spółki. Zarząd Hawe, nie zgadzając się z postanowieniem sądu, wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub o zmianę tegoż postanowienia poprzez oddalenie wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości. Zarząd spółki przypomina jednocześnie, że obecnie prowadzi intensywne rozmowy z kluczowymi wierzycielami na temat spłaty zobowiązań. „Nadal jest szansa na uratowanie tej spółki i w efekcie przywrócenie notowań jej akcji na GPW” – ocenia Paweł Paluchowski, prezes zarządu Hawe.