Z powodu pandemii przełożono terminy dla płatników PIT, CIT, VAT i akcyzy, podatku od nieruchomości – informuje Ministerstwo Finansów.

I tak do 31 lipca 2020 r. mogą złożyć zeznanie CIT-8 i wpłacić należny podatek organizacje pozarządowe.

Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji IFT-2R6 m.in. przez osoby prawne i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się między 31 grudnia 2019 r. a 31 marca 2020 r.

Płatnicy PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu Covid-19, mają więcej czasu na przekazanie zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych. Do 20 sierpnia br. trzeba przekazać zaliczki pobrane w marcu, do 20 października – w kwietniu, a do 20 grudnia br. – w maju.

Split payment według PKWiU do końca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT (pierwotnie miała obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.), w tym nowy system identyfikacji towarów z pomocą CN (nomenklatury scalonej).

Do końca 2020 r. przedłużono natomiast stosowanie PKWiU (2008) m.in. na potrzeby klasyfikacji towarów objętych split payment (załącznik 15 ustawy o VAT) oraz wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Resort przypomina również, że od 1 października br. wchodzą w życie regulacje dotyczące nowego JPK_VAT (termin przełożono z 1 lipca br.). Będą obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości.

Podatek "od marketów" wciąż w poczekalni

Do końca 2020 r. pozostaje w zawieszeniu podatek od sprzedaży detalicznej, zwany także podatkiem od marketów, który obciąża sprzedawców generujących od 17 mln zł obrotu miesięcznie. Uchwalona w 2016 r. danina nie była dotąd pobierana, bo przepisy zakwestionowała Komisja Europejska, z którą rząd wszedł w wieloletni spór. Jednak bez zawieszenia podatku z powodu pandemii duzi detaliści już musieliby go płacić od lipca br. – informuje resort finansów.

Gminy zdecydują o nieruchomościach

Gminy mają również prawo najdalej do 30 września 2020 r. przedłużyć przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku Covid-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

 

Schematy w zawieszeniu

Przedłużono również niektóre terminy związane z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych (TPR)

Są również nowe regulacje dotyczące przekazywania informacji i zawiadomień o schematach podatkowych (MDR).

Wszystkie terminy (z działu III, rozdziału 11a ordynacji podatkowej) nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte – zostały zawieszone od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca br.

Planowane jest również przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych.