Polski Urząd Patentowy będzie rozpatrywać zgłoszenia wynalazków w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego – według projektu nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej.  

To dobra wiadomość dla podmiotów, którzy chcą zastrzec patenty dotyczące programów komputerowych. Polski urząd wyjątkowo dopuszcza taką możliwość. Jest w tym zakresie dużo bardziej restrykcyjny niż unijny organ – według MarketNews24.

Europejski Urząd Patentowy przyjmuje, że wyłączeniu spod patentowania podlegają tylko programy komputerowe, które nie wykazują tzw. dalszego efektu technicznego. Także NSA opowiedział się za liberalizacją wyłączenia patentowania programów komputerowych w prawie polskim – informuje prawnik Mikołaj Stępkowski.

W praktyce problem mają polskie podmioty, starające się o ochronę w kraju, podczas gdy patenty europejskie podlegające u nas walidacji nie spotykają się z takimi ograniczeniami.

"Należy przy tym podkreślić, iż ochrona takiego wynalazku co do zasady nie dotyczy programu komputerowego jako takiego i zmodyfikowany art. 28 PWP wciąż przewidywać będzie wprost, że za wynalazki nie uważa się programów komputerowych." – wyjaśnia ekspert.

Źródło: MarketNews24