Zmianę tłumaczy się tym, że większość spraw, jakie trafiają do e-sądu (czyli elektronicznego postępowania upominawczego), przedawnia się po 3 latach. Tym niemniej z uproszczonego, szybszego trybu wypadnie – według Ministerstwa Sprawiedliwości – 17 proc. spraw. O odzyskanie starszych długów przedsiębiorcy będą musieli walczyć przed zwykłymi sądami, co jest bardziej kosztowne i czasochłonne. Ma to zapobiec masowemu wnoszeniu przez firmy windykacyjne do sądu elektronicznego tzw. przeterminowanych roszczeń.

Kolejną nowością (dotyczącą nie tylko e-sądu) jest obowiązek wpisania w pozwie numeru PESEL albo NIP pozwanego, a w przypadku przedsiębiorcy – numeru z ewidencji działalności gospodarczej, KRS lub NIP. Ma to zapobiec pomyłkom podczas egzekucji komorniczej (jest wiele osób o tym samym imieniu i nazwisku). Jeśli nie znamy tych numerów albo nie sposób ich znaleźć (np. dłużnik już nie ma firmy i nie figuruje w rejestrach) wtedy np. o podanie numeru NIP można wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek ustalenia tego typu danych (o ile nie są znane) spada na wierzyciela. Jeśli dane są nieprawidłowe, bo powód (lub pozwany) nie wykazał należytej staranności albo celowo wpisał nieprawdziwe informacje, grozi mu grzywna.

Dłużnik zyskał nowy sposób obrony – może domagać się od komornika zawieszenia egzekucji, jeśli wykaże, że nakaz zapłaty przyszedł na inny adres niż jego adres zamieszkania (który nie musi być taki sam, jak adres zameldowania; np. dłużnik jest zameldowany w Kaliszu, ale udowodni, że siedział w Anglii i nic nie wiedział o pozwie, w związku z tym nie mógł się odwołać).

E-sąd ruszył w 2010 roku. Rozpatruje sprawy, które nie wymagają postępowania dowodowego. Pozew składa się drogą elektroniczną. Koszty są niższe w zwykłym sądzie – wystarczy wnieść jedną czwartą opłaty. Nie ma opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Jak dotąd w ramach elektronicznego postępowania upominawczego rozpatrzono 5 mln spraw. Wydano ponad 4 mln nakazów zapłaty. Nakazy wydaje się w ciągu 14 dni, co jak na polski wymiar sprawiedliwości jest kosmicznym tempem.

Informacje o elektronicznym postępowaniu upominawczym przy Sądzie Rejonowym w Lublinie (przyjmuje sprawy z całego kraju) można znaleźć tutaj.