NSA zajął się w końcu ciągnącymi się od lat spornymi sprawami Actionu ze skarbówką.

Jeden wyrok dotyczy sprawy z 2016 r. i głośnej decyzji, która stała się jednym z powodów złożenia przez spółkę sądowego wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego, które ruszyło 1 sierpnia 2016 r. (zakończył je prawomocny układ z wierzycielami w 2020 r.).

Otóż NSA oddalił skargę wniesioną przez Action od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z października 2016 r. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 29,12 mln zł. Wyrok jest prawomocny.

Należność jest objęta układem

Jak wyjaśnia Action, należność z tego tytułu objęta jest układem z mocy prawa i podlega spłacie na określonym w nich warunkach. W takim też zakresie powyższa należność objęta została rezerwą w ciężar roku obrotowego 2016.

Action czekał na decyzję NSA ponad 4 lata, po tym, jak warszawski WSA w grudniu 2017 r. oddalił skargę spółki od wspomnianej decyzji dyrektora IAS. Utrzymał on w mocy decyzję UKS w Olsztynie z czerwca 2016 r., który twierdził, że Action zawyżył VAT należny do odliczenia na kwotę 22,564 mln zł za okres lipiec 2011 r. – styczeń 2012 r.

Sprawa VAT „z brodą”. Korzystny dla spółki wyrok ws. 3,44 mln zł

Naczelny Sąd Administracyjny przychylnie odniósł się natomiast do skargi Actionu w mniejszej (choć dotyczącej jeszcze bardziej odległej przeszłości) sprawie dotyczącej VAT.

NSA uchylił w całości wyrok WSA w Warszawie z marca 2019 r., oddalający skargę spółki od decyzji dyrektora IAS z kwietnia 2018 r. Efekt jest taki, że sprawa wróci do WSA do ponownego rozpoznania. Czyli sądowy kołowrotek ruszy na nowo.

Wartość przedmiotu sporu wynosiła w tym wypadku 3,44 mln zł.

Również ta należność jest objęta układem z mocy prawa i podlega spłacie na warunkach określonych w prawomocnie zatwierdzonym układzie w zakończonym postępowaniu sanacyjnym Actionu. W takim też zakresie należność objęto rezerwą w ciężar roku obrotowego 2017.

Skarbówka upomniała się o VAT za 2010 r.

Skarbówka zakwestionowała wysokość naliczonego VAT za okres od sierpnia do grudnia 2010 r. w kwocie 3,44 mln zł. Decyzję w styczniu 2018 r. wydał mazowiecki UCS. Action informował wówczas, że skarbówka zakwestionowała jego rozliczenia po wykryciu nieprawidłowości podatkowych u innych firm, na wcześniejszych etapach obrotu, które nigdy nie były kontrahentami spółki.