Dokumenty opracowano na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (jest dysponentem części funduszy unijnych). Według UZP stosowanie się do zaleceń i propozycji ma na celu zrównoważenie ryzyka zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Urząd zachęca do prowadzenia dialogu technicznego (podano przykład jego regulaminu), który ma prowadzić do lepszego określenia potrzeb zamawiającego.

W dokumentach wymieniono m.in. sposoby przeniesienia praw własności intelektualnej (np. do tworzonego systemu) i sprawę kar dla wykonawcy. W dobrych praktykach zapisano np. możliwość wypowiedzenia umowy z powodu określonej liczby kar. UZP upomina, że wysokość kar umownych nie może być dowolna, lecz adekwatna do wielkości ewentualnej szkody. Jeżeli kara jest rażąco wysoka, wykonawca może zażądać jej zmniejszenia.

Wskazano też ryzyka. Do głównych należy zdaniem UZP nakładanie nadmiernych zobowiązań i restrykcyjnych wymagań na wykonawcę, co może ograniczyć liczbę firm biorących udział w postępowaniu i doprowadzić do zaskarżenia SIWZ.

Jako szkodliwą dla obu stron wymieniono praktykę wprowadzania postanowień umożliwiających odstąpienie przez zamawiającego od umowy ze skutkiem na przeszłość (ex tunc). Tzn. strony wzajemnie zwracają sobie świadczenia. W dokumencie podkreślono. że zwrot świadczeń polegających na usługach wdrożenia, utrzymania, rozwoju itp. nie jest możliwy.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.