CBA zakończyło kontrolę dotyczącą spółki Inphotech z Ołtarzewa koło Warszawy. Sprawdzano prawidłowość uzyskania i wykorzystania dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez firmę – w latach 2016-2022 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Kontrola trwała od listopada ub.r. do sierpnia br.

CBA twierdzi, że stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ocenie kontrolerów Inphotech nienależnie otrzymał na realizację ww. projektów co najmniej 6,5 mln zł dofinansowania, jednocześnie ich nie realizując.

W związku z ustaleniami Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za realizację wymienionych projektów. Nie udało się uzyskać komentarza od spółki na ten temat.

Inphotech to spółka działająca od 2010 r. Jest firmą o charakterze badawczo-rozwojowym, wdrażającą technologie fotoniki światłowodowej do przemysłu. Według sprawozdania finansowego wartość skapitalizowanych nakładów na prace B&R na koniec roku 2022 wyniosła 42,5 mln zł. W 2022 r. Inphotech osiągnął 37,5 mln zł przychodów i 6,5 mln zł zysku netto.