Zgodnie w umową podpisaną z ZUS w lipcu br. Capgemini dostosowuje oprogramowanie KSI ZUS do zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt jest realizowany w ramach umowy ramowej na modyfikację i rozwój KSI ZUS, która została zawarta przez Capgemini w listopadzie 2013 r. ZUS podpisał ją także z Asseco i konsorcjum HP. Wybór trzech wykonawców zamiast jednego to duża zmiana w polityce ZUS w związku z rozwojem KSI (dotąd zlecenia otrzymywało Asseco). Według ZUS-u dzięki konkurencji powinny spaść koszty projektów. Wszystkie trzy firmy starają się o nie samodzielnie.

Capgemini oprócz wspomnianego zlecenia podpisało 28 października br. umowę wykonawczą na kolejną modyfikację. Ma zapewnić wymianę danych dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych pomiędzy ZUS-em a NFZ.

 

Co zrobi Capegmini

Projekt ustawy o KRS, do której spółka dostosowuje KSI ZUS-u, dotyczy usprawnienia procedury związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej (tzw. zasady jednego okienka). Capgemini ma zadbać o identyfikację dokumentów wpływających do KSI, sposób dystrybucji zadań do odpowiedniej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, obsługę zgłoszeń w trybie jednego okienka, w których wykryto nieprawidłowości oraz o raportowanie liczby obsłużonych dokumentów, przekazanych do wyjaśnienia.

Wymagane jest także świadczenie usługi dodatkowej obejmującej wytworzenie i utrzymywanie narzędzia wspierającego rozwój i utrzymanie KSI ZUS. Chodzi o obsługę formatu danych KEDU dla dokumentów zgłoszeniowych przyjmowanych do wyjaśnienia w trybie jednego okienka oraz opracowanie ujednoliconej dokumentacji analitycznej dla wszystkich elementów architektury KSI ZUS objętych modyfikacją.

Istotnym elementem projektu jest także wytworzenie dokumentacji w nowym modelu analitycznym  dla całości modyfikowanych modułów.  

 

Wyzwania dla wykonawców

Według Tomasza Kaczyńskiego, Businsess Development Directora w Capgemini, najbardziej krytyczne dla KSI są zmiany legislacyjne ze względu na nieprzekraczalność terminów, w których mają być wykonane i wdrożone (okresy vacatio legis są w polskim ustawodawstwie zazwyczaj bardzo krótkie). Presja czasu i waga tych zmian stanowią wyzwanie zarówno dla ZUS-u jak i wykonawców. Skalę trudności pokazują także dane dotyczące KSI – ilość danych przechowywanych i przetwarzanych w systemie wynosi ok. 70 TB, KSI ma 35 tys. użytkowników, składa się z ok. 200 ściśle ze sobą zintegrowanych modułów (i jeszcze większej liczby komponentów).

Wprowadzenie wielu dostawców do realizacji jednej umowy, związanej z rozwojem systemu KSI ZUS dotychczas rozwijanego tylko przez Asseco, wiązało się to z rozstrzygnięciem szeregu nieznanych w sektorze publicznym do tej pory kwestii – zwłaszcza natury prawnej.

 

Kolejne kroki

Cały proces przemian w ZUS rozpoczął się od przejęcia w całości praw majątkowych i autorskich do systemu KSI, co było konieczne, aby umożliwić pracę wszystkim wykonawcom. 

Kolejnym zadaniem było przygotowanie ZUS-u do realizacji nowych zadań tj. współpracy wielu wykonawców w ramach wielu umów oraz zaplanowanie szczegółowych procesów integracyjnych, które także wymagały istotnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu IT oraz współpracy z biznesem.

Następnie istotne było zapewnienie odpowiednich procesów, procedur i narzędzi oraz kompetencji po stronie zakładu – precyzyjnego określanie wymagań, szacowania złożoności i czasu trwania zmiany (określone w wypracowanych Standardach IT ZUS), umiejętności sprawnego przeprowadzenia postępowań przetargowych, koordynacja prac wykonawców w tym samym czasie. 

Ważnym elementem, który wspiera ten proces w ZUS jest m.in. kompleksowe repozytorium, w którego skład wchodzą: dokumentacja projektowa, modele systemu oraz kody źródłowe, których zakład jest właścicielem. Niezwykle trudnym zadaniem według Capgemini jest zachowanie spójności i jednolitości dostarczanych przez wykonawców rezultatów prac. 

Jak wyjaśnia Tomasz Kaczyński, całość zmian oprogramowania następuje w oparciu o repozytorium kodów źródłowych, z których korzystają wszyscy wykonawcy. Nowe repozytorium nie tylko umożliwia pracę firmom integratorskim m.in. Capgemini, ale przede wszystkim daje możliwość przeprowadzania zmian w tym samym czasie przez różnych wykonawców, nawet na tym samym kodzie źródłowym. Repozytorium usprawnia m.in. planowanie zmian i realizację procesów utrzymania (przygotowywanie poprawek serwisowych).