Sąd Apelacyjny uchylił w całości wyrok sądu I instancji w sprawie przeciwko byłym prezesom Optimus S.A. – Michałowi L. i Piotrowi L. – oraz szefowi Zatry – Michałowi D.- poinformował CD Projekt. Decyzja sądu apelacyjnego zapadła w końcu października. Oznacza, że sprawa wraca do ponownego rozpoznania. CD Projekt, jako kontynuator prawny Optimus S.A, występuje w niej jako oskarżyciel posiłkowy.

Postępowanie dotyczy wydarzeń z 2006 r., gdy Michał L. był prezesem Optimusa. Doprowadził on do bezprawnego przejęcia kontrolnego pakietu akcji przez Michała D., szefa Zatry. Z jego inicjatywy prezesem Optimusa został Piotr L. Akt oskarżenia przeciwko trzem byłym prezesom trafił do sądu w 2009 r.

W październiku 2016 r. warszawski Sąd Okręgowy skazał Michała L., Piotra L. i Michała D. za popełnienie czynów z art. 296 § 1 k.k. i art. 296 § 3 k.k. i in. (nadużycie zaufania oraz wyrządzenie szkody majątkowej znacznej wartości w celu osiągnięcia korzyści).

Sąd stwierdził, że szkoda wskutek działań skazanych wyniosła co najmniej 16 mln zł. Przyznał jednak spółce odszkodowanie w łącznej wysokości 210 tys. zł (powołując się na art. 46 k.k.).

CD Projekt w marcu 2017 r. złożył apelację, domagając się uchylenia wyroku w całości. Wnosił m.in. o zmianę wysokości orzeczonych odszkodowań.

CD Projekt domaga się w odrębnym postępowaniu ponad pół miliona złotych odszkodowania od Michała L. – jako rekompensaty za straty poniesione przez Optimus S.A. z powodu naruszenia obowiązków informacyjnych na giełdzie (karę 500 tys. zł nałożyła swego czasu na Optimusa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd).