Nowe przepisy znalazły się w projekcie tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej. Tym razem uwolnionych ma zostać 91 profesji. M.in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych nie będzie już wymagany certyfikat wydawany przez Ministerstwo Finansów. Zniesienie ograniczeń ma zwiększyć ilość osób zajmujących się zawodowo rachunkowością

Według aktualnie obowiązujących zasad certyfikat otrzymują osoby posiadające 3-letnią praktykę w księgowości oraz kierunkowe wykształcenie wyższe magisterskie. Przysługuje on również tym, którzy odbyli 3-letnią praktykę w księgowości, mają wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończyli studia podyplomowe z rachunkowości. Certyfikat mogą uzyskać również osoby z wykształceniem co najmniej średnim i 2-letnią praktyką w księgowości, jeśli zdadzą egzamin sprawdzający kwalifikacje. – Wraz z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej jedynymi warunkami uprawniającymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność w przypadku określonych przestępstw i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – mówi Ewa Marmurska-Karpińska z platformy szkoleniowej Eduself.pl. Możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych wykluczy karalność za przestępstwa: przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe oraz za czyn z rozdz. 9 ustawy o rachunkowości.