Do prac w Sejmie skierowany został projekt specjalnej ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP). Nowe przepisy mają wejść w życie w marcu tego roku.

Zgodnie ze złożonymi propozycjami za wniosek o wpis do CEIDG nie będzie pobierana opłata. Przedsiębiorca będzie mógł zmieniać dane dotyczące firmy w każdym czasie. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez podanie nieprawdziwych danych będzie spoczywała na przedsiębiorcy.

W ewidencji będzie można m.in. umieszczać informacje o udzielonych pełnomocnictwach i prokurentach. Będą miały moc taką, jak by były pełnomocnictwami udzielonymi na piśmie. W projekcie jest propozycja, by przedsiębiorca będący osobą fizyczną mógł zawieszać prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo.

Planowane jest wprowadzenie nowych form kontaktu z przedsiębiorcami, m.in. za pomocą SMS-ów. Zostanie też utworzony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy w postaci specjalnego systemu informatycznego. Za jego pośrednictwem będzie można załatwiać sprawy związane z działalnością gospodarczą jak również pozyskiwać informacje z tego zakresu.

Z kolei nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) ma wprowadzić obowiązek składania przez przedsiębiorców wniosków, odwołań, pism i sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną będą również wysyłane przez sąd rejestrowy wezwania do uzupełnienia braków. Tak samo orzeczenia kończące postępowanie będą wydawane i doręczane w postaci elektronicznej.

Akta rejestrowe, według złożonych propozycji, mają być prowadzone w formie elektronicznej od marca 2020 roku. W projekcie nowelizacji przewidziane jest, poza tym, stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Projekt zmian ustawowych trafił do prac w Sejmie.