Ułatwienia dotyczą sprawozdawczości finansowej. Według PAP firmy nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym. Uzyskają możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Będą mogły stosować uproszczone sprawozdanie finansowe (skrócony bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe).

Zmiany obejmą spółki zatrudniające do 50 osób, które w ciągu roku mają przychody netto nie większe niż 34 mln zł. Wynikają z wymogów dyrektywy UE, która musi zostać wdrożona do 20 lipca 2015 r. Ułatwienia w rachunkowości czekają również mikrofirmy. Obejmują one m.in. uproszczenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat). Ponadto nie trzeba będzie przygotowywać rachunku przepływów pieniężnych