Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w konkursie działania 2.2 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych w urzędach. Mogą ubiegać się o nie jednostki administracji rządowej bądź im podległe lub przez nie nadzorowane. Mogą one również tworzyć partnerstwa, które będą wspólnie występowały o wsparcie. Nabór będzie trwał do 30 listopada br.

Do zagospodarowania jest 126 mln zł. Środki mogą być przeznaczone zarówno na wdrażanie nowych rozwiązań IT, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji, jak i na modernizację istniejących rozwiązań oraz przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami.

Z kolei w konkursie zorganizowanym w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” wsparcie przeznaczone jest na tworzenie lub rozwój e-usług publicznych oraz na tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Na związane z tym projekty przeznaczono 470 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał do 10 stycznia 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty takie jak w poprzednim konkursie oraz sądy i jednostki prokuratury. Partnerstwa w tym przypadku mogą być tworzone nie tylko przez jednostki administracji lecz również wspólnie z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi,
dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Poziom dofinansowania w obu konkursach może osiągnąć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektów.