Banki przychylniej potraktowały NTT System po wynikach spółki w tym roku. Ostatnio zawarto aneksy do umów finansowania. W części kontraktów zwiększono dostępne limity.

W końcu listopada NTT Systm uzyskał aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego w PKO BP. Największy polski bank podwyższył spółce sublimit na kredyt w rachunku o 5 mln zł, tzn. udostępnił NTT limit kredytowy wielocelowy w kwocie 16 mln zł (poprzednio 11 mln zł). Ponadto okres wykorzystania limitu przedłużono do 30 listopada 2021 r. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności spółki.

Dodatkowym zabezpieczeniem podwyższonego finansowania NTT będzie gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz BGK.

Wyższy limit faktoringu

Z kolei na początku grudnia Coface Poland Factoring podwyższył limit finansowania NTT z 30 mln zł do 40 mln zł, na mocy aneksu do umowy z 2010 r. zawartego ze spółką.

PKO BP Faktoring przedłużył natomiast okres obowiązywania 20-milionowego limitu finansowania spółki o rok, do 30 listopada 2021 r. (poprzednie przedłużenie zawarto na 6 miesięcy).

Aneksy zawarto niedługo po tym, jak PKO Faktoring (banku Pekao SA) podwyższył limit finansowania NTT System z 11 mln zł do 18,5 mln zł.

W okresie 3 kwartałów 2020 r. grupa NTT System osiągnęła 501,8 mln zł przychodów (+38 proc. r/r). Zysk netto wzrósł ponad dwukrotnie z 3,5 mln zł do 7,1 mln zł.

W podsumowaniu wyników zarząd wskazywał na barierę wzrostu, jakim jest dla całej branży polityka ubezpieczycieli i problemy z uzyskaniem ubezpieczenia kredytu kupieckiego.