KPMG Advisory prześwietliła Action. Sporządzono analizę dotyczącą stopnia zaspokojenia wierzycieli spółki oraz projekcji finansowych i możliwości wykonania układu.  

W ocenie audytora w razie likwidacji majątku spółki stopień zaspokojenia wierzycieli może wynieść 54 proc. oraz 71 proc., gdyby udało się sprzedać całe przedsiębiorstwo będące w upadłości (tzw. pre-pack). Szacunek nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych na majątku spółki oraz wynikających z procesu restrukturyzacji.

W przeliczeniu na konkretne kwoty wygląda to tak: majątek Actionu w postępowaniu upadłościowym określono na 337,1 mln zł. Ale po uwzględnieniu kosztów likwidacji i spłaty zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki oraz powstałych w procesie restrukturyzacji, wierzycielom zostanie do podziału 188,9 mln zł w razie likwidacji. W wariancie pre-pack wartość wyniesie 247,9 mln zł.

Kwota wierzytelności spółki według sporządzonego spisu wyniosła 354,8 mln zł (w tym wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem 349,8 mln zł).

KPMG przygotowało informację na podstawie wstępnych, niezbadanych przez biegłego rewidenta danych sporządzonych przez spółkę na dzień 31.12.2017 r. oraz listy wierzytelności aktualnej na dzień 22.03.2018 r.

 

Projekcja finansowa realna

KPMG pochyliło się ponadto nad możliwością realizacji przez Action projekcji finansowych. W ocenie audytora informacje zawarte w prognozie finansowej z listopada ub.r., obejmujące okres od IV kw. 2017 r. do 2022 r., oraz przyjęte przez zarząd spółki założenia leżące u ich podstaw są możliwe do wykonania.

W prognozach z listopada ub.r. Action przewiduje w 2018 r. osiągnięcie 1,5 mld zł przychodu i powrót do rentowności w IV kw. 2018 r. z zyskiem brutto 8,8 mln zł. W kolejnych latach zakładana jest stabilizacja biznesu z tendencją do wzrostu, z przychodami od 1,615 mld zł w 2019 r. do 1,694 mld zł w 2022 r., marżą brutto 7,3 – 7,6 proc. i zyskiem brutto rosnącym z 10,7 mln zł w 2019 r. do 12,9 mln zł w 2022 r. Sumę środków pieniężnych na koniec 2022 r. oszacowano na 144,6 mln zł.

Zdaniem KPMG bilans może być jeszcze lepszy. Audytor sugeruje zarządowi modyfikację niektórych założeń, które mogą skutkować wypracowaniem wyższych przepływów pieniężnych. W takim wariancie szacowana wartość dodatkowych środków pieniężnych na koniec 2022 r. wynosi ok. 60 mln zł (czyli łącznie ok. 200 mln zł).

Zmiana jest efektem wydłużenia okresu spłaty zobowiązań o charakterze handlowym (wskaźnika rotacji). Jednak aby wspomniana poprawa była możliwa, według KPMG konieczne jest zwłaszcza osiągnięcie szybkiego porozumienia z wierzycielami w sprawie zawarcia układu.

KPMG zastrzega, że przedstawione kwoty jak również komentarz do projekcji finansowych spółki i możliwości wykonania układu mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie, KPMG nie gwarantuje swoją oceną osiągnięcia przedstawionych przez spółkę szacunków.

 

Raport KMPG Advisory komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action:

Audytor potwierdził rzetelność planu biznesowego Action. Słuszna okazała się decyzja sądu z początku restrukturyzacji, który umożliwił zarządowi dalsze sprawowanie swoich funkcji w ramach tzw. zarządu własnego, co nie jest częstą praktyką w postępowaniach sanacyjnych.

Ważnym aspektem, o którym trzeba pamiętać w kontekście oceny ewentualnego procesu likwidacyjnego jest jego wysoka nieprzewidywalność, na co wskazują praktyki rynkowe i statystyki sądowe. Potwierdzają one, że poziom faktycznego zaspokajania wierzycieli w likwidacji jest znacząco niższy od tego, jaki można wypracować poprzez realizację układu. Poza tym, należy pamiętać, że w procesie likwidacji odzyskanie środków trwa bardzo długo, nawet do 7 lat.

Natomiast w przypadku przyjęcia układu, spółka nie tylko regularnie spłaca swoje wierzytelności, ale także wierzyciele handlowi mogą kontynuować współpracę, rozwijać biznes i realizować zyski. Po zawarciu układu, w miarę odzyskiwania przez spółkę zaufania rynku, kontynuacja współpracy staje się jeszcze bardziej dynamiczna.

Raport KPMG podkreśla również, że czynnikiem pozytywnie wpływającym na realizację założeń układowych jest czas, w którym dojdzie do porozumienia z wierzycielami.