Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło zamiar nabycia akcji Macrologic w drodze przymusowego wykupu. Żądanie dotyczy 61,68 tys. akcji, które stanowią 3,27 proc. kapitału zakładowego Macrologic. Pozostałe 96,73 proc. akcji jest w posiadaniu Asseco BS wraz podmiotem zależnym czyli Macrologic. Cena wykupu akcji pozostających w posiadaniu innych podmiotów została ustalona na 59 zł za sztukę.

W związku z ogłoszonym zamiarem przymusowego wykupu akcji zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął decyzję o zawieszeniu obrotu akcjami Macrologic na warszawskim parkiecie.