ALSO Holding przejmie ABC Data SA oraz ABC Data Marketing sp. z o.o. W dniu 21 grudnia zawarto umowę ramową w tej sprawie. Wstępną cenę ustalono na 141 mln zł za ABC Datę oraz 35 mln zł za ABC Datę Marketing. Przedmiotem transakcji są również udziały w spółkach zależnych ABC Daty, m.in. w S4E, iSource oraz w podmiotach zależnych działających w innych krajach regionu CEE. Stawki mogą jeszcze ulec zmianie.

Przedmiotem sprzedaży będą zasadniczo wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na przedsiębiorstwa ABC DATA i ABC Data Marketing, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy i należności oraz zobowiązania.

Obecnie większość udziałów w ABC Data kontroluje MCI Capital.

Zgodnie z umową ramową MCI, MCI SPV, ALSO Holding oraz BidCo (Roseville Investments) ogłoszą wspólne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji ABC Data. Następnie nastąpi zbycie przedsiębiorstw przez ABC Datę i spółkę zależną ABC Data Marketing.
 
Zawarcie umowy sprzedaży ABC Daty oraz ABC Data Marketing będzie uzależnione od spełnienia się lub zrzeczenia się przez uprawnione podmioty szeregu warunków, w tym, wyrażenia przez walne zgromadzenie ABC Daty oraz zgromadzenie wspólników ABC Data Marketing zgody na zbycie przedsiębiorstwa, uzyskania przez spółki określonych zaświadczeń podatkowych oraz rozliczenia wezwania.

MCI udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia odpowiedzialności ABC Data na podstawie umowy ramowej do kwoty 155 mln zł.

ABC Data poinformowała, że 12 grudnia br. przystąpiła do negocjacji z ALSO Holding jako inwestorem strategicznym, w sprawie zbycia przedsiębiorstwa. Zawarta umowa to efekt rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, który trwał od lutego 2017 r. W sierpniu 2017 r. spółka zdecydowała się na wariant pozyskania zewnętrznego, strategicznego inwestora.

Informacje o rozmowach w sprawie zakupu ABC Daty przez ALSO Holding krążyły w branży od wielu miesięcy. ALSO weszło do Polski w 2015 r., przejmując PC Factory. Strategicznym celem szwajcarskiego potentata jest wzrost globalnych obrotów do 10-14 mld euro rocznie (wobec 8,9 mld euro w 2017 r.) oraz uzyskanie pozycji numer 1 lub 2 na rynku dystrybucji w kraju, w którym działa międzynarodowy dystrybutor. Kupując ABC Datę ALSO Holding realizuje ten cel.