Ailleron zawarł porozumienie z Pekao SA w sprawie uregulowania stosunków z bankiem po wypowiedzeniu przez spółkę z umowy z 2018 r. Dotyczyła ona wdrożenia, uruchomienia, utrzymania i rozwoju internetowej platformy bankowości transakcyjnej dla firm.

Ailleron w ub.r. zarzucił Pekao naruszenie warunków kontraktu. Złożył pozew przeciwko bankowi, domagając się zapłaty ok. 44,2 mln zł.

Teraz strony porozumiały się co do zakończeniu stosunku prawnego wynikającego z umowy i określiły zasady polubownego rozwiązania sporu.

Mianowicie spółka odpłatnie przenosi na rzecz banku majątkowe prawa autorskie do produktów i prac wykonanych w ramach umowy i porozumienia. Jednocześnie Ailleron i bank zrzekli się roszczeń dotyczących umowy, w tym objętych wspomnianym pozwem na 44 mln zł. Uzgodniono, że ta sprawa zakończy się ugodą.

Wartość brutto porozumienia według spółki wynosi ok. 9,6 mln zł, na co składa się wynagrodzenie na prace wykonane w ramach umowy, dodatkowe prace rozwojowe na podstawie porozumienia i przeniesienie praw autorskich. Z tej kwoty ok. 4,8 mln zł zostanie zapłacone w ciągu 7 dni po zawarciu porozumienia.

W 2023 roku Grupa Ailleron osiągnęła blisko 466,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (+13 proc. r/r). Zysk netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wyniósł 34,3 mln zł (-25 proc. r/r). Na wyniki miały wpływ rezerwy i odpisy, związane z wypowiedzeniem umowy z Pekao SA. Porozumienie nie będzie miało wpływu na wyniki finansowe grupy za 2023 rok.