Zarząd Actionu przedstawił nowe propozycje układowe dla wierzycieli. To efekt uzgodnień głównych warunków spłaty długów, jakie zapadły w minionym miesiącu. Według zarządu nowe propozycje mają być podstawą finalnych rozstrzygnięć, nie są więc ostateczne.

Otóż Action przewiduje podział wierzycieli na 5 grup: I – główna, II – drobnych wierzycieli (do 50 tys. zł), III – należności z tytułu składek ZUS, IV – wierzyciele finansowi (m.in. obligatariusze, kredytodawcy), V – podmioty, które czekają na wypłatę dywidendy.

Grupie I Action zaoferował spłatę 61 proc. wierzytelności głównej w 29 ratach kwartalnych, czyli przez ponad 7 lat. Reszta długu oraz odsetki zostałyby umorzone.

W grupie II spółka proponuje jednorazową spłatę w całości (bez odsetek).

Wierzyciele grupy III również otrzymają całą należną sumę, ale z odsetkami.

Dla grupy IV Action zaoferował uregulowanie 57,7 proc. wierzytelności – w tym 40,35 proc. w gotówce, 9,65 proc. w akcjach, a pozostałe 7,5 proc. – w gotówce w drodze, to określono, dodatkowej raty układowej, czyli po przelaniu ostatniej raty należności dla grupy I. Przewidziano też opcję zamiany kwoty raty układowej na obligacje – jeżeli spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje. Pozostała część wierzytelności w grupie IV i odsetki zostałyby umorzone.

Grupie V zaproponowano uregulowanie 45,26 proc. należności głównej i umorzenie reszty oraz odsetek. Środki zostałyby wypłacone w całości po dokonaniu ostatniej spłaty dla wierzycieli z pozostałych grup.

Część wierzycieli (grupa I i IV) może ponadto liczyć na bonus w razie pozytywnego rozstrzygnięcia dla Action spraw spornych ze skarbówką i zwrotu spółce nienależnie pobranego jej zdaniem podatku VAT.

W nowych propozycjach układowych Action zaoferował wyższe spłaty, niż w ub.r.

Propozycje spółki są więc bliższe oczekiwaniom wierzycieli z ub.r.

Na koniec 2018 r. wartość wierzytelności spółki objętych układem wynosiła blisko 380 mln zł.

Zarząd liczy, że głosowanie nad układem odbędzie się w II poł. br.